Navigace

Obsah

Upozornění pro rodiče

 Nenech to být a pojď pomáhat s námi!

ZŠ v Hamru registrována v projektu NNTB - Nenech to být a pojď pomáhat s námi!, který je zaštítěn MŠMT. Tento projekt slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti z ČR. Oznámení o rizikovém chování zaslané prostřednictvím webu www.nntb.cz či prostřednictvím mobilní aplikace bude předáno školnímu metodikovi prevence (Mgr. Lucie Husáková). Ten upozornění v nejbližším termínu projedná na schůzce školního poradenského pracoviště a vedení školy. Budou stanovena opatření k dalšímu postupu.
Mgr. Lucie Husáková

Desatero k prevenci

.Základní škola v Hamru se zapojila do projektu s názvem Desatero k prevenci. Preventivní program je určen žákům 2. stupně  a  je realizován spolkem PRESAFE za podpory MŠMT. Jde o seriál 10 edukativních videí k problematice šikany, extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu a na tabáku, látkové závislosti i nelátkové závislosti, poruch příjmu potravy, syndromu týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Každé video je doplněno také online kvízem, který účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Podzimní tvoření v družině

.Ve školní družině rádi vyrábíme z přírodních materiálů. V rámci výtvarné a pracovní výchovy jsme využili nasbírané kaštany, žaludy, šípky, bukvice a listy k vytváření podzimních věnců a srdíček. Paní vychovatelka předem připravila věnečky a srdíčka z proutků vrby. Žáčci zdobili a vytvářeli krásné podzimní dekorace, kterými jsme vyzdobili třídu i chodbu školní družiny.
Vychovatelka Martina Waldhauserová

Reflektivní zpráva

.„ Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437

Dne 7. 9. 2021 proběhly na naší ZŠ v Litvínově-Hamru třídní schůzky zákonných zástupců. Rodiče měli možnost společně diskutovat o přínosu projektu Podpora vzdělávání v Litvínově pro naši školu. Ocenili zakoupení 25 tabletů a 1 flipchart, které slouží k podpoře kariérového poradenství. Žáci   spolu s výchovnou poradkyní, která má na starost kariérové poradenství, mají možnost vyhledávat a porovnávat nabídky středních škol, nabídky prací v našem regionu, sledovat portály úřadů práce apod. Rodiče také uvítali, že se žáci mohli zúčastnit workshopů na SOŠ v Hamru v červnu 2021 a exkurzí do iQlandie v Liberci.  Žáci se seznámili s možností vzdělávat se v oboru kadeřnice, truhlář a získali nové poznatky v oboru astronomie, fyziky a chemie. Rodiče byli rádi, že škola mohla díky projektu dětem zajistit nové učební pomůcky a zprostředkovat potřebné informace i nevšední zážitky.

Drátkování

 

..Ve středu 29. září se konala odpolední akce s názvem Drátkování. Odpoledne bylo určeno zákonným zástupcům a jejich dětem. Žáci a rodinní příslušníci si mohli vyzkoušet práci s drátky a vyrobit si výtvory ve tvaru srdce nebo anděla. Akce probíhala pod vedením paní učitelky Pavly Jirkovské, která trpělivě vysvětlovala postup výroby. Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Všichni účastníci si odnesli nejen výtvory, ale i nové zkušenosti s touto technikou. Věříme, že podobné akce nebudou ojedinělé a že uspořádáme další tvořivá odpoledne pro naše žáky i jejich rodiče.

Pavla Jirkovská a Daniela Urbanová

Výjezd pedagogů

.

.Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437, se pedagogický sbor zúčastnil ve dnech 27.8. - 29.8.2021 skupinového výjezdu pedagogů (učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelek ŠD a také i nepedagogů). Pedagogové převážně diskutovali nad problémem  inkluzivního vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a nad praktickou připraveností pedagogických pracovníků.  Zároveň zaměstnanci načerpali mnoho nových znalostí a odpočinuli si při turistice, v divadle a při sportovních aktivitách. Navštívili zámek a hrad v Českém Krumlově, projeli se po Vltavě, vystoupali na rozhlednu Kleť a do Korun stromů na Lipně.  Zúčastnili se teambuildingových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření a diskutovali nad problémem inkluze.

Akce v družině

.Slunečný podzim jsme si ve školní družině v Hamru zpestřili výrobou papírových draků. Povídali jsme si o barvách podzimu, žáčci sbírali barevné listí, které někdy dosahovalo obřích rozměrů. Nakonec jsme uspořádali výstavu povedených draků. Na své výtvory byli žáci pyšní a práce je bavila.
Vychovatelka Martina Waldhauserová

Exkurze v elektrárně Tušimice

.

..Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do tepelné elektrárny Tušimice. Na začátku byli žáci seznámeni s historií elektrárny a následně je čekal vědomostní kvíz, během kterého dostávali za správné odpovědi sladkou odměnu. Po proškolení bezpečnosti jsme byli rozděleni na tři skupinky a s ochrannými helmami a reflexními vestami jsme s průvodci vyrazili přímo do provozu této elektrárny. Prošli jsme si velín, chladící komín a podívali jsme se také až na střechu elektrárny, ze které byl výhled do celého okolí. Největším zážitkem jedné skupinky bylo uvíznutí v nákladním výtahu. Nakonec vše dopadlo dobře a po pár minutách jsme se bezpečně dostali ven :) 
 

Mgr. F. Persona

Družina

.Začátkem nového školního roku k nám do školní družiny přibyli noví žáčci z prvních tříd. Mezi staršími a mladšími vznikají nová kamarádství. Žáci se vzájemně poznávají při pobytu v přírodě, kde společně sportují,soutěži, staví ve skupinách obydlí z přírodnin. Vzájemná pomoc nechybí a je důležitá při vzájemném poznávání.
Vychovatelka Martina Waldhauserová

Vítání prvňáčků

.Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka Základní školy Litvínov - Hamr, společně s paní místostarostkou, paní Erikou Sedláčkovou, přivítaly první školní den natěšené prvňáčky i jejich rodiče. Ti se už při zápisu mohli přesvědčit o tom, že naše malá škola rodinného typu nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře, v 1. třídě motivační slovní hodnocení a pestré vyučování podle školního vzdělávacího programu - Škola hravě a zdravě.

Další fotky ve fotogalerii: skola/fotogalerie-1/skolni-rok-2021-2022/

Vzdělávací aktivity během prázdnin

.

Ve dnech 1.6.8. - 20.8.2021 se uskutečnila akce s názvem Vzdělávací aktivity během prázdnin, která byla určena pro žáky 1. stupně naší školy. Během celého týdne žáci plnili různé úkoly, které byly spojené se zajímavými exkurzemi, výlety, výjezdy a aktivitami. Navštívili například Funpark a Planetárium Most, DinoPark a ZOO Plzeň, interaktivní výstavu Malý princ ve Valdštejnském zámku v Litvínově nebo Jump arénu v Ústí nad Labem. Slunečné počasí podpořilo spokojenost všech dětí i dospělých a příjemnou atmosféru.

Pavla Jirkovská, Mgr. Petra Vojtěchová, Mgr. Daniela Urbanová, ZŠ Litvínov-Hamr

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Exkurze do iQLANDIE

..Dne 24. června se žáci 7.A a 8.B zúčastnili poznávacího zájezdu do iQLANDIE v Liberci. Osmáci si vyzkoušeli práce v laboratořích a sedmička navštívila planetárium, ve kterém byl promítnut film o planetách. Tato akce se uskutečnila díky projektu „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

.Dne 25.6.2021 proběhlo na naší škole projektové vyučování - Ochrana člověka za mimořádných událostí. Žáci si na jednotlivých stanovištích prověřovali znalosti z oblasti zdravovědy, učili se, jak se zachovat v případě ohrožení ž.ivota, seznamovali se s prací příslušníků složek integrovaného záchranného systému. Tímto bychom chtěli poděkovat hasičům Jednotky SDH města Litvínova a záchranářům ZZSUK za zpestření výuky.

Poznávací zájezd do iQLANDIE

..

Dne 21.6. se žáci 7.B a 8.A zúčastnili poznávacího zájezdu do iQLANDIE v Liberci. Osmáci si kromě prohlídky expozice vyzkoušeli práci v laboratořích a sedmáci měli možnost v planetáriu zhlédnout film o dobývání vesmíru. Tato akce se uskutečnila díky projektu "Podpora kvality vzdělávání v Litvínově".

Zahradní slavnost

. 

.
Základní škola v Litvínově - Hamru pořádala dne 9.června akci Zahradní slavnost pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na školní zahradě se sešla spousta předškoláčků, pro které byly připraveny zábavné úkoly a soutěže, za které získali drobné odměny. Ani dešťová přeháňka jim nesmyla úsměvy z jejich tváří. Pro rodiče byla připravena informační schůzka, kde se dozvěděli důležité informace o organizaci příštího školního roku. V závěru slavnosti čekalo na rodiče i soutěžící děti malé občerstvení. Budoucí prvňáčci odcházeli domů nejen s dobrou náladou, ale i s dárečkem.
Mgr. Hana Skuhrovcová a Mgr. Romana Martináková

Hudebníci ze ZUŠ

.Žáci 1. stupně naší školy se netradičním způsobem seznámili s některými hudebními nástroji, které jim představili učitelé z místní základní umělecké školy. Hudebníci dětem vtipně a názorně předvedli např. housle, violoncello i kontrabas, zobcové flétny a fagot. Pověděli jim, z jakých částí se tyto nástroje skládají a jak se jim říká mezi hudebníky.  Co děti nadchlo nejvíce, byla možnost si nástroje vyzkoušet. S chutí si všichni zahráli. Paní učitelky i pan učitel ze ZUŠ Litvínov se jistě těší na budoucí malé hudebníky z naší školy.

Mgr. Z. Lusková, Mgr. M. Kociánová

Den dětí v družině

.

Sváteční den jsme dětem zpříjemnili akcí s názvem Cesta za pokladem. Program pro své mladší spolužáky připravily a zajistily děti ze třetích až pátých tříd. Po splnění úkolů čekala na děti v cíli sladká odměna. Všem se akce líbila. I.Baraňáková, vychovatelka ŠD

Rekonstrukce družiny

.V době uzavření škol z důvodu Covid-19 došlo k celkové rekonstrukci třídy školní družiny, kterou navštěvují žáci prvních tříd. Po znovuotevření škol si mohou žáčci užívat krásné třídy včetně nového nábytku. Pro děti byla rekonstrukce velkým překvapením a moc se všem líbí.
Martina Waldhauserová

Projektový den Den Země

.Dne 23. 4. 2021 na naší škole proběhl online formou projektový den Den Země. Žáci 2. stupně si na první teoretické hodině povídali o vybraném tématu (voda, vzduch, půda) s žáky 9. třídy.  Druhou vyučovací hodinu řešili ve skupinách pomocí aplikace Google Meet různé úkoly. Vyplňovali  pracovní listy, křížovky, doplňovačky, tvořili plakáty atd. Na závěrečné hodině vše zhodnotili s třídním učitelem a práce vyvěsili na elektronické nástěnce padlet.com. Projektový den se vcelku vydařil, práce jsou moc krásné a tvořivé. Děkuji všem zúčastněným za spolupráci.
J. Henzl

Poděkování SDH Litvínov

Děkujeme dobrovolným hasičům Litvínova za dezinfekci prostor školy.

.

Úspěchy v soutěžích

I v této nelehké době se žáci ZŠ Litvínov-Hamr aktivně účastnili vědomostních soutěží a olympiád.
V okresním kole Matematické olympiády obsadili naši žáci R. Krejsa 2. místo a J. Bečvář a M. Turaz 3.- 4.místo. Velmi úspěšní byli tito žáci i v soutěži Mladý chemik. J. Bečvář a M. Turaz získali v krajském kole krásné 7. a 8. místo a spolu s R. Krejsou, který se umístil na 21. místě, splnili bodové ohodnocení a postupují do regionálního kola. Chlapci jsou tak nejlepší chemici v této soutěži z celého Litvínova.
Naše škola měla své zastoupení i v okresním kole Olympiády v českém jazyce. M. Vorlíková se umístila na 6. místě a K. Čačková obsadila 10. příčku.
Velkého úspěchu dosáhli naši žáci i v Astronomické olympiádě. Do krajského kola postoupilo neuvěřitelných 38 žáků z II. stupně. Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Mgr. Ing. H. Hakalová, Mgr. I. Bursíková, ZŠ Litvínov-Hamr

Rekonstrukce WC

.V době podzimního uzavření školy z důvodu epidemie covidu jsme zajistili rekonstrukci toalet v přízemí školy. Nic nás nezastaví.

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

..Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437, zakoupila naše škola 1 flipchart a
25 tabletů, které budou využity v rámci kariérového poradenství pro žáky 2. stupně.  Díky tomuto projektu jsme opět vylepšili naše technické vybavení, které je velmi důležité pro kvalitní vzdělávání našich žáků.

Přírodopis v přírodě

.Kde jinde se učit přírodopis než v přírodě? Žáci 6.ročníku měli za úkol kreativní modelování rostlinné buňky pomocí přírodních materiálů.

Detektivní příměstský tábor

....

Od 1. do 9. 7. probíhá na naší škole pro žáky prvního stupně Detektivní příměstský tábor. Děti si vyzkouší metody práce policie při vyšetřování zločinu, např. snímání otisků prstů, odlévání stop sádrou v půdě, tvorbu identikitu, luštění šifer, grafologický rozbor... Na táboře si ještě zasportují, zahrají si hry rozvíjející smysly, ale také si po obědě odpočinou a poslechnou si pohádku. Každý den plní úkoly v celotaborové hře. V pátek za dětmi přijela hlídka městské policie a psovod. Strážníci dětem předvedli své vybavení a ukázali mobilní služebnu městské policie. Vysvětlili jim, jak se cvičí služební psi. Děti měly spoustu otázek, na které stážníci trpělivě odpovídali.

Kamínkohraní

.Dne 28.6.2021 se na zahradě naší školy ZŠ Hamr uskutečnila akce pro děti i rodiče s názvem „KAMÍNKOHRANÍ“. Kde si rodiče mohli namalovat svůj kamínek a děti zasoutěžit s kamínky na připravených stanovištích. Nechybělo také občerstvení. Tato akce se uskutečnila díky projektu „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“.

.

Workshop - řemesla 8.B

..V pátek 11. 6. 2021 navštívila třída 8.B workshop Střední odborné školy v Litvínově Hamru. Chlapci si mohli prakticky vyzkoušet vyrobit hmyzí domeček v truhlárně a dívky se mohly nechat učesat v kadeřnictví či samy natočit natáčky modelovým maketám. Vše bylo pod dohledem odborných mistrů. Jak děvčata, tak i chlapci měli teore.tický úvod před praktickou činností. Poučení o bezpečnosti práce bylo samozřejmostí. Hned první dovednosti odhalily zručnost některých žáků. Žákům se workshopy moc líbily a největší radost měli z výrobku, který si mohli odnést domů. Žáci si udělali obrázek o řemeslech, kterými by se mohli vyučit.

Workshop - řemesla 8.A

..Dne 10.6. navštívili žáci 8.A v rámci workshopu Střední odbornou školu v Litvínově - Hamru, kde se mohli teoreticky a především také i prakticky seznámit s několika řemesly. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, a to na děvčata a chlapce. Děvčata se v rámci tohoto projektu seznámila s oborem kadeřnice a aranžérka. Chlapci měli p.říležitost dozvědět se o učebním oboru truhlář. U obou zmíněných oborů byla příležitost si prakticky vyzkoušet dané řemeslo. Na práci dohlížel mistr, který vedl studenty k pečlivosti a správnosti provedení. Finální výrobky byly moc pěkné a povedené. Žáci osmého ročníku si tak odnesli velmi cenné rady a zkušenosti, které jim jistě pomohou při výběru jejich budoucí školy.  Mgr. F. Persona

Výuka v přírodě

.V době výuky „s rouškami“ si zpříjemňujeme vyučování pobyty venku v přírodě. Často využíváme školní zahradu, kde nejčastěji trávíme svačinové přestávky. V hodinách tělesné výchovy, prvouky nebo i výtvarné výchovy se vydáváme do přírody a učíme se venku „Hravě a zdravě“. Získávání nových znalostí a dovedností se nám daří mnohem lépe na čerstvém vzduchu.

Mgr. D. Urbanová + žáci třídy 3. B

Divadelní představení na Hněvíně

.

Dne 10. 6. jsme si zpříjemnili dopoledne návštěvou divadelního představení Lotrando a Zubejda, které se konalo na nádvoří hradu Hněvín. Pohádkové představení v krásném prostředí se nám velice líbilo, s herci jsme si zpívali písničky, které známe i z hodin hudební výchovy. Bylo to velmi pěkné dopoledne, které jsme si po dlouhé době užili.

Mgr. D. Urbanová + žáci 1. stupně ZŠ Litvínov - Hamr

Rekonstrukce toalet

.V době uzavření škol z důvodu epidemie došlo k rekonstrukci dívčích toalet v přízemí.

Den matek

.Ve školní družině v Hamru jsme nezapomněli na tradiční výrobu dárků ke Dni matek. Žáčci tvořili s pomocí paní vychovatelky srdíčka z vrbových proutků a barevný košíček, netradičně zdobený přírodním provázkem. Dárky maminky velmi potěšily.
Vychovatelka Martina Waldhauserová

Návrat původních ovocných druhů stromů do lesa

.Dříve byly lesy mnohem rozmanitější než dnes. Převládaly listnaté či smíšené porosty a další dřeviny, které v dnešních lesích chybí. Jsou to zejména původní druhy ovocných stromů a keřů. Naše škola se nachází na úpatí Krušných hor. Školní zahrada lemuje okraj lesa. Kdykoliv se podíváte z okna, skoro vždy uvidíte divokou zvěř. Nejčastěji jsou zde srnky, veverky a spousty druhů ptactva. Škola zakoupila 8 druhů původních dřevin, k podpoře rozmanitosti stravy pro zde žijící zvířata. Jsou to: třešeň ptačí, jeřáb ptačí, dřín obecný, dřišťál, jabloň lesní a hruškojeřáb ouškatý.
Tím to přejeme zvířátkům dobrou chuť.😊

J. Henzl

Gratulujeme našim žákům k úspěchům v soutěžích

.

ZŠ Litvínov-Hamr se stala pilotní školou

.Ve školním roce 2021/2022 bude na Základní škole v Litvínově-Hamru probíhat celoroční program řešící prevenci šikany finskou metodou KiVa.  Škola se tak připojí k více než 1000 školám po celém světě, které díky programu KiVa účinně bojují s šikanou, a zároveň bude jednou z prvních škol zavádějících program KiVa v České republice. Pro žáky jsou přichystané různorodé aktivity, od her pro mladší žáky až po diskusní setkání pro ty starší. Pro vytvoření lepší představy o projektu můžete navštívit mezinárodní webové stránky  https://www.kivaprogram.net/

Mgr. Lucie Husáková, školní metodik prevence rizikového chování

Covid naše chemiky nezastaví

.Bádání a zájem o pokusy je i v době uzavření škol u našich žáků stále populární. Svědčí o tom účast žáků na on-line setkávání mimo výuku i jimi zasílané fotografie či videa experimentů. Žáci zjistili, že k domácímu experimentování stačí suroviny, které najdou doma v kuchyni. Z příspěvků je zřejmé, že kolikrát i samotného aktéra překvapí zdárný výsledek pokusu. To, že je chemie krásná a přitažlivá věda, je patrné i z toho, že do bádání se zapojují i mladší sourozenci i rodiče našich žáků. Jsme rádi, že chemie naše žáky baví a přináší jim nejen radost z experimentování, ale i touhu po vědění.

Ing. Mgr. H. Hakalová, ZŠ Litvínov-Hamr

Skupinový výjezd pedagogů 2020

.Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437 se pedagogický sbor zúčastnil ve dnech 28.8. - 30.8.2020 skupinového výjezdu. Pedagogové načerpali inspiraci a mnoho nových znalostí, které využijí při své práci v hodinách vlastivědy, dějepisu, přírodopisu, prvouky, výtvarné výchovy atp. Navštívili zámek Buchlovice, zahrady v Kroměříži a propast Macochu. Zúčastnili se teambuildingových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření a diskutovali nad problémem inkluze.

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

I pro školní rok 2020/2021 získala ZŠ Hamr grant z dotačního programu O2 Chytrá škola. Tématem je opět zvyšování počítačové a informační gramotnosti žáků, pedagogů a rodinných příslušníků.
V tomto školním roce budou z tohoto programu financovány především vzdělávací besedy pro žáky
4. – 9. ročníků, pokračovat bude další vzdělávání pedagogických pracovníků a počítáme i s menší vzdělávací akcí pro prarodiče. O všech chystaných akcích budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Husáková, školní metodik prevence rizikového chování

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Vítání prvňáčků

.Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka Základní školy Litvínov-Hamr, přivítala první školní den natěšené prvňáčky i jejich rodiče. Ti se už při zápisu mohli přesvědčit o tom, že naše malá škola rodinného typu nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře, v 1. třídě motivační slovní hodnocení a pestré vyučování podle školního vzdělávacího programu - Škola hravě a zdravě.

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vzdělávací aktivita o prázdninách

.Ve dnech 17. 8. – 21. 8. 2020 se uskutečnil příměstský tábor nazvaný „Putování za poznáním“. Akce se zúčastnilo 20 žáků 1. stupně ZŠ LitvínovHamr. Tábor byl financován z projektu „Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437. Žáci si během táborového týdne užili mnoho zábavy. Pohybové, sportovní a vzdělávací aktivity však byly spojeny i s rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti. Děti navštívily např. Zoopark Chomutov, Park Mirakulum v Milovicích, město Louny a přírodovědnou výstavu v Oblastním muzeu v Lounech Stepi Lounského středohoří. Příměstský tábor se vydařil a žáci jednotlivých ročníků se naučili mimo jiné i vzájemně spolupracovat.
Mgr. Petra Vojtěchová, Mgr. Daniela Urbanová, Pavla Jirkovská, ZŠ Litvínov - Hamr

 

Výstava žákovských prací z doby distanční výuky

Po uzavření školy a prvotním šoku se učitelé i žáci rychle přizpůsobili nové situaci. Začali nacházet nové možnosti komunikace, vyučující využívali nové metody a formy výuky, žáci se učili samostatně pracovat a hledat nové informace. Pro všechny byla velkým přínosem online výuka dle pevného rozvrhu.  Práce žáků z této nelehké doby jsou nyní vystaveny ve vestibulu školy. Děkujeme všem rodičům i prarodičům za úžasnou spolupráci, trpělivost a podporu.

..

Rekonstrukce a výzdoba školy

V době uzavření školy došlo k rekonstrukci učeben a cvičné kuchyňky, došlo k výměně podlahové krytiny, byly vymalovány prostory kanceláří a jídelny. Byla pořízena a nainstalována interaktivní tabule. Vyučující se podíleli na výzdobě školy.

..

Akce pro budoucí prvňáčky

.Dne 18. června se na naší škole uskutečnilo zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky. Zatímco děti řešily zajímavé úkoly, rodiče se na první třídní schůzce, kterou zpříjemnilo podávané občerstvení, dozvěděli důležité informace. Akce byla podpořena projektem "Podpora kvality vzdělávání v Litvínově".

Šerpování deváťáků

.Dne 29.6. proběhlo na zahradě ZŠ Hamr šerpování deváťáků. Letos bylo z důvodu epidemie jiné, méně formální a snad o to více srdečné. Po slavnostním loučení a poděkování učitelskému sboru se konala zahradní párty s občerstvením. Věříme, že naši žáci budou na základní školu s láskou vzpomínat.
Akce byla podpořena projektem "Podpora kvality vzdělávání v Litvínově".

POZVÁNKY NA AKCE

.....

Sponzorský dar od United Energy, a.s.

ZŠ Hamr dostala finanční dar od United Energy,a.s. - 50 000,- Kč na nové vybavení cvičné kuchyňky. Díky tomuto daru koupíme dva nové sporáky, kuchyňskou linku a nové pracovní stoly. Naše zastaralá cvičná kuchyňka dostane díky United Energy nový kabát a žáci získají lepší podmínky pro výuku vaření. Moc děkujeme.
 

Mezinárodní pohár v moderní gymnastice

.Moderní gymnastky naší školy se v posledním únorovém víkendu zúčastnily mezinárodního poháru v moderní gymnastice v Sosnowci v Polsku, kam se sjelo přes 800 gymnastek z 20 různých zemí. I přes obrovskou konkurenci se naše děvčata neztratila. Sestavy se všem moc povedly a z polského Sosnowce si dívky přiváží 2 bronzové medaile, což je obrovský úspěch.

Mgr. Ing. H. Hakalová

Jazykové soutěže

V únoru se konala okresní kola jazykových olympiád. V soutěži v německém jazyce reprezentovala naši školu M. Hollicková. Obsadila 7. místo. V soutěži v anglickém jazyce se umístila na 6. místě žákyně M. Vorlíková. Oběma dívkám gratulujeme!

Kroužek mladých chemiků

.Na naší škole probíhá kroužek mladých chemiků, který má dětem přiblížit krásu a kouzlo chemie. Žáci se seznamují s chemií, umí pojmenovat používané chemické nádobí, učí se postupy  i  znamenat chemický pokus. Seznamují se se vzorci základních chemikálií.

Mgr. Ing. H. Hakalová

Den otevřených dveří na SOŠ Educhem

.Žáci 9. ročníku navštívili v rámci volby povolání SOŠ Educhem, kde se seznámili se všemi nabízenými obory. Každý obor měl připraven svou prezentaci, ze které žáci zjistili nejen obsah studia, ale i možnosti budoucího uplatnění. Naše deváťáky doprovázeli studenti z vyšších ročníku, kteří jim vyprávěli  o studiu a životě na této škole.

Mgr. Ing. H. Hakalová

Úspěch na olympiádě v ČJ

očjDne 21.1. se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve velké konkurenci základních škol i víceletých gymnázií mosteckého okresu vybojovala naše žákyně M. Hollicková 2. místo a postupuje do kraje. L. Janoušková se umístila na krásném 7. místě (z 27). Moc gratulujeme!!

Mgr. Ilona Bursíková

Osobní bezpečí - beseda 3.A

.Ve středu 15.1. 2020 nás navštívila paní Michaela Hejčová, preventistka MPO. Na modelových situacích jsme si ukazovali správné chování a jednání v různých životních situacích.

Mgr. Milena Lohniská

Úspěch ve výtvarné soutěži

zŽákyně 7. ročníku B. Mišáková vyhrála 1.místo v Ústeckém kraji a automaticky postoupila do celostátního kola soutěže PČR Zpomal, prosím, která je zaměřena na dopravní přestupky, konkrétně na vysokou rychlost. Gratulujeme!
Mgr. Š. Jandová

z

Vánoční dílny

dV pátek 20. 12. 2019, poslední den před vánočními prázdninami, si žáci 9. ročníku připravili pro mladší spolužáky vánoční dílny, které byly zaměřené na rukodělné, výtvarné a sportovní činnosti. Vše probíhalo ve velmi milé a příjemné atmosféře, která nás naladila na přicházející vánoční svátky.

Další fotky ve fotogalerii:
www.zshamr.cz/skola/fotogalerie-1/skolni-rok-2019-2020/vanocni-dilny-120cs.html

CO2 LIGA

coNaše škola se přihlásila do projektu CO2 liga. Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice a o možnostech, jak se na ně připravit. Skupina vybraných žáků plní každý měsíc několik úkolů a pokouší se snížit uhlíkovou stopu svou, školy, města i třeba celého světa. CO2 Liga  je výzva ke zlepšení stavu naší planety.

Mgr. S. Svobodová a vybraní žáci třídy 7. B

Výprava za Věstonickou venuší

mDne 29. 11. 2019 se šesťáci vydali do Oblastního muzea a galerie v Mostě, aby se vžili do pocitů pravěkého umělce a vymodelovali si z hlíny sošku Věstonické venuše. Zjistili, že to není vůbec jednoduché, ale nakonec se všem dílo povedlo. Druhou část exkurze tvořila návštěva výstavy Bílý kanibal. Muzeum se proměnilo v africkou vesnici, která ožila příběhem Johna L. Broma, zapomenutého českého filmaře, cestovatele, producenta, tanečníka a herce.

Mgr. Ilona Bursíková

Více fotek nadete ve fotogalerii:

skola/fotogalerie-1/skolni-rok-2019-2020/

 

ADVENTNÍ ČAS U PRVŇÁKŮ

aAdvent s krátkými dny má v sobě cosi mystického, že? Tajemné čekání na příchod Ježíška a naše děti jsou tak vnímavé – tajuplnou atmosféru dokážou vycítit a velmi silně toto období prožívají. Proto jim paní učitelka z 1. A vlastnoručně vyrobila originální adventní kalendář, u kterého se každé ráno sejdou a chvilku stráví příjemným povídáním o zvycích, které provázejí přípravy na samotné Vánoce. A samozřejmě, aby se dětem to dlouhé čekání lépe snášelo, čeká na každého prvňáčka nejen lísteček s krátkým čtením - různé legrační úkoly pro malé začínající čtenáře, ale také nějaká maličká dobrota….

Mgr. Zuzana Lusková - tř. uč. 1. A

Báječný den s chemií

chŽáci naší školy se zúčastnili  chemické show s názvem Báječný den s chemií, kterou uspořádala Nadace Unipetrol ve spolupráci s městy, Vysokou školou chemicko-technologickou a UniCRE. Zjistili jsme, že chemie vůbec není nudná, ale i zábavná, moderní a v dnešní době velmi atraktivní. Ti nejmenší si mohli některé pokusy sami vyzkoušet. Všichni si odnesli mnoho nových a zajímavých poznatků. 

Mgr. Ing. H.Hakalová

iŽáci 4.A si při pracovních činnostech vyrobili indiánské čelenky.

Dýňobraní

dV letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu 72 hodin, který byl určen organizacím a spolkům, které se zabývají environmentální tematikou. V rámci tohoto projektu zorganizovala naše škola pro žáky i jejich rodiče akci, kterou jsme nazvali Dýňobraní. Zaměřili jsme se na podzimní dlabání a vyřezávání dýní, vyráběli budky pro ptáčky, uklízeli školní zahradu, sázeli rostliny, sbírali ořechy, hrabali listí a vykonávali další činnosti, které je důležité provést před zimním odpočinkem přírody. Za odměnu si všichni mohli opéct na ohni vuřty. Celé odpoledne probíhalo ve velmi pohodové atmosféře. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.

Mgr. D. Urbanová a Mgr. S. Svobodová, ZŠ Litvínov - Hamr

Imaginárium Divadla bratří Formanů

iŽáci 5. třídy navštívili v litvínovském zámku interaktivní výstavu  Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel. Expozice umožnila žákům vyzkoušet si technologie používané v divadle, v cirkuse i při natáčení filmů. Výstava se nám velmi líbila a každý si našel činnost, ke které se rád vracel.
Mgr. Petra Vojtěchová a žáci V.A

OVOV - republikové finále

oObrovským úspěchem našich žáků byla nominace na třídenní republikové finále OVOV, které se konalo na letním stadionu v Brně. Naši školu reprezentovali dva žáci, Martin Hakala a Laura Prantová.  Již od začátku panovala úžasná atmosféra. Malým sportovcům přišla fandit i radit  řada našich úspěšných olympioniků. Doprovodným programem byla BeActive vesnička, kde si všichni mohli vyzkoušet mnoho netradičních  sportů,  prohlédnout zbraně naší armády, nechat si udělat tetování a fotografii.... Byly to tři překrásně strávené dny plné zážitků, setkání a nových osobních rekordů.

Mgr. Ing. H. Hakalová

První školní den

prv

Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka Základní školy Litvínov - Hamr,  společně s paní místostarostkou, paní Erikou Sedláčkovou, přivítaly první školní den natěšené prvňáčky i jejich rodiče. Ti se už při zápisu mohli přesvědčit o tom, že naše malá škola rodinného typu nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře, v 1. třídě motivační slovní hodnocení a pestré vyučování podle školního vzdělávacího programu - Škola hravě a zdravě.

Spolupráce se SŠ Schola Humanitas

schsch

I v letošním školním roce pokračuje spolupráce se střední školou Schola Humanitas, a to ve formě pravidelného kroužku chemie. Naši žáci se pod odborným vedením Mgr. R. Koulové. naučí, jak správně zacházet s chemickým nádobím, a vyzkouší si řadu klasických i netradičních pokusů. Mgr. Ing. H. Hakalová

 

Oslava 60. výročí ZŠ Litvínov-Hamr

Dne 2. 9. 2019 oslavila naše škola 60. výročí.

Slavnostního setkání se zúčastnili i zástupci města Litvínova v čele s paní starostkou Kamilou Bláhovou. 

Bývalí žáci, mezi kterými nechyběli ani prvňáčci z roku 1959, a další návštěvníci si mohli prohlédnout celou školu, retro-výstavu a výstavu starých fotografií, nahlédnout do kronik školy a zhlédnout představení žáků.  Při slavnostním setkání v aule školy paní ředitelka poděkovala i dlouholetým pracovníkům školy a nezapomněla ani na ty, kteří stáli na úplném zrodu školy.

Celý den probíhal v příjemné atmosféře.

Turnaj ve vybíjené

.Dne 26. 2. 2020 naše škola pořádala každoroční turnaj ve vybíjené, jenž je součástí Krušnohorského šestiboje. Žáci ZŠ Hamr vybojovali krásné třetí místo. Turnaje se zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku litvínovských základních škol a celá akce proběhla ve sportovním duchu.
Mgr. Petra Vojtěchová

Kroužek mladých chemiků v laboratoři

.Naši mladí chemici se byli podívat, jak to vypadá v opravdové laboratoři na SOŠ Schola Humanitas. V laboratoři nás uvítala paní Mgr. R. Koulová, která dětem ukázala, co taková laboratoř obsahuje a co skrývá za chemické poklady. Součástí exkurze byly i pokusy - sloní pasta a semafor. Našim malým chemikům se v laboratoři moc líbilo, naučili se správně odměřovat v odměrném válci a manipulovat s chemickým nádobím. Největším překvapením pro ně bylo kreslit fluorescentní tekutinou. Tento den byl pro děti obrovským zážitkem.

Mgr. Ing. H. Hakalová

Nejrychlejší skokan

.V letošním roce připravil školní parlament pro žáky I. stupně sportovní soutěže. První soutěží byl skok přes švihadlo. Své síly si přišlo poměřit celkem 92 dětí, které byly rozděleny do 2 kategorií, a to 1.- 2. třída  a 3.- 5. třída. Nejlepším skokanem starší kategorie se stal M. Hakala,  na druhém místě skončila A. Tvrzníková a na třetí místo vybojoval S. Dušek. V mladší kategorii vyhrála A. Repaská, na  druhém místě se umístily B. Přibilová a M. Přibilová, třetí místo vybojoval S. Uxa. Všem gratulujeme a těšíme se na další sportování.

Školní parlament

 

Život dětem

ž

MŠ Kaštánek na návštěvě v Hamru

kV úterý 21. ledna se na naše prvňáčky, kteří už  nejsou žádní začátečníci, přišly podívat děti a paní učitelky z mateřské školy Kaštánek v Litvínově. Malí předškoláci si u nás vyzkoušeli, jaké to je být školákem. Zkusili sedět v lavicích, pomáhali prvňákům hledat písmenka, trochu počítali a společně jsme si zazpívali. Nakonec si také předškoláci vyzkoušeli, jak chutná svačinka ve školní lavici. 

Třídní učitelky 1.tříd: Z. Lusková a M. Kociánová

3.A v litvínovské knihovně

kNávštěva v knihovně pro nás vždy znamená získávání nových poznatků, plnění zajímavých úkolů i hodně zábavy. Jiné to nebylo ani v úterý 21. ledna. Zúčastnili jsme se programu Čtyři roční období a v příjemném prostředí jsme si to opět moc užili.
Mgr. M.Lohniská

Lyžařský kurz - Čtyřlístek

l13.-15.1.2020 absolvovali žáci pátých tříd lyžařský kurz ve Sport areálu Klíny. Přestože většina žáků stála na lyžích poprvé, během výcviku si základy lyžování osvojili. Za dohledu zkušených instruktorů prošli školou lyžování a více než polovina žáků sjela malou sjezdovku a naučila se jezdit na vleku. Všichni žáci byli výukou nadšeni a mrzelo je, že kurz netrval déle.

Mgr. Petra Vojtěchová a Mgr. Petra Pausová

Čtenářský klub

čkŽáci třetích a čtvrtých tříd měli možnost od září navštěvovat Čtenářský klub. Žáci zde ostatním představovali své oblíbené knihy a předčítali z nich. Vyplňovali křížovky, hádali pohádkové hádanky, seznamovali se z novými knihami. Byli moc šikovní a Čtenářský klub navštěvovali rádi :-)

Mgr. Michaela Prchalová

Fond Sidus

s

Cesta za Ježíškem

jV sobotu 23. 11. 2019 jsme se vydali za Ježíškem. Navštívili jsme Boží Dar a Ježíškovu cestu, na které jsme plnili různé úkoly. Správné odpovědi jsme zapisovali do zápisníčků, které jsme odevzdali v infocentru. Seznámili jsme se s Ježíškem a s jeho pomocníky. Počasí nám ze začátku moc nepřálo. Poprosili jsme o pomoc královnu Větruli, která mlhu rozfoukala a dokonce vysvitlo i sluníčko. Za vyplněný zápisníček, jsme získali odměnu a razítko od Ježíška. Při zpáteční cestě jsme vyjeli na Klínovec k rozhledně. Bohužel se počasí zhoršilo a přes mlhu jsme toho moc neviděli. I tak jsme si výlet užili a těšíme se na další.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová a žáci 1. stupně

iQLANDIA

iDěkujeme SOŠ Schola Humanitas za dlouhodobou spolupráci, která má za cíl přiblížit žákům přírodovědné předměty díky chemickému kroužku či přírodovědným exkurzím. Návštěva iQLANDIE byla zaměřena i na oblast chemického bádání. Žáci si vyzkoušeli různé technické přístroje, prohloubili si své znalosti a odnesli si nové poznatky. Byl to příjemně strávený den.

Ing. Mgr. H. Hakalová

Další fotky ve fotogalerii: www.zshamr.cz/skola/fotogalerie-1/skolni-rok-2019-2020/#evt_120

Hodina slohu trochu jinak

s

Nej chemik

chŽákyně 9. ročníku se zúčastnily krajského kola soutěže Nej chemik.

Vystoupení pro seniory

s Naši žáci si jako každý rok připravili vystoupení pro babičky a dědečky z Domova pro seniory v Janově. Zpívali vánoční písně, recitovali básničky, hráli na flétny a tančili. Všem účinkujícím moc děkujeme.

Ing. Mgr. H. Hakalová

30 let svobody

Výročí sametové revoluce i události 17. listopadu 1939 jsme si připomněli při projektovém vyučování.l

Mgr. Ilona Bursíková

Výjezd na Lesnou

lVe dnech 4. 11. – 6. 11. 2019 se výběr žáků z 2. stupně naší školy zúčastnil akce, která se konala ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná. Celý pobyt byl zaměřený na aktivity spojené s pohybem a pobytem v přírodě a  na získávání nových vědomostí o přírodě v našem okolí. Zjistili jsme, že Krušné hory jsou opravdu krásné. Pobyt nám velice rychle utekl a nechtělo se nám ani domů. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Schole Humanitas za to, že nám umožnila být součástí výjezdu, a paní Kateřině Herzánové ze Vzdělávacího a rekreačního střediska Lesná, která nás provázela celým pobytem.

Fotky najdete ve fotogalerii.

Mgr. Daniela Urbanová a Mgr. Simona Svobodová, ZŠ Litvínov-Hamr

jUž dva roky je naše škola zapojená do projektu „Miluji jídlo, neplýtvám“. Myšlenkou tohoto projektu je omezit plýtvání jídlem. Každý rok se v naší školní jídelně konají audity. Úkolem auditu je zjistit, kolik jídla se vyhodí. Tým žáků sepisuje důvody, proč se daná jídla nedojídají. Po skončení auditu žáci vytvoří graf a srovnají výsledky vždy dvou auditů. Výsledky jsou konzultovány s hlavní kuchařkou. Paní kuchařky dělají vše pro to, aby vyhověly požadavkům žáků a naše škola se tak mohla zlepšovat ve snižování zbytků. I v letošním školním roce proběhnou dva audity. Jeden proběhne v týdnu od 2. prosince do 6. prosince 2019 a bude součástí „mikulášského týdne“. Druhý audit bude součástí „velikonočního týdne“ a proběhne od 30. března do 3. dubna 2020. Těšíme se na vzájemnou spolupráci

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

3.A - žijeme zdravě

kŽáci 3.A byli v úterý 22.10. na besedě o zdravé stravě v knihovně v Litvínově. Zábavnou formou si zopakovali základy zdravého životného stylu. 

 

Mgr. M.Lohniská

Krušnohorský šestiboj

kVe středu 2.10.2019 se uskutečnila první disciplína Krušnohorského šestiboje, přespolní běh. Naši žáci obsadili dvě první místa v kategorii 1. a 4. třída a dvě druhá místa v kategorii 3. a 5. třída. Celkově se naše škola umístila na pátém místě. Počasí nám letos trochu nepřálo, ale i přesto jsme si závod užili.

Mgr. P. Pausová

Konference 4EDU

eduVe čtvrtek 3. října 2019 se v KD Citadela v Litvínově konala konference 4EDU, která byla zaměřena na polytechnické vzdělávání, na inovativní přístupy ve vzdělávání i na trendy současné pedagogiky a psychologie. Součástí doprovodného programu byly výstavy a ukázky různých technologií.

Součástí konference bylo i předání pedagogického grantu na podporu přírodovědného bádání. Pro naši školu ho získala  paní učitelka H. Hakalová.

https://www.youtube.com/watch?v=-GzU0waiE3U

 
 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

3.A v zoo

uTřída 3. A si užila super výlet do ústecké zoo. Moc se nám líbilo krmení tuleňů, viděli jsme tučňáky, šelmy, opice a další exotická zvířata. Cesta mikrobusem nám rychle utekla a v horku nás zchladila výborná zmrzlina. Už se těšíme na další výlet!

aVe dnech 1.4. – 5.4. 2019 proběhl v jídelně čtvrtý audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Žáci vyplnili anketu, jaká jídla by si přáli uvařit ve školní jídelně. Paní kuchařky udělaly vše pro to, aby se alespoň některá z  přání žáků objevila na jídelníčku. Na celý audit opět dohlížel tým žáků z prvního a druhého stupně. Jejich úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy a kolik zbytků se vyhodí. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky auditů. Žáci šetřením zjistili, že v pondělí se odevzdalo 7,9 kg, v úterý 7,8 kg, ve středu 7,5 kg, ve čtvrtek 14,3 kg a v pátek 12,5 kg jídla. Dohromady se odevzdalo 49,9 kg zbytků. Při prvním auditu se odevzdalo celkem 64,1 kg, při druhém auditu 40,2 kg a při třetím auditu 69,2 kg zbytků. Žáci vypočítali, že se v tomto auditu odevzdalo o 14,2 kg zbytků méně než při prvním auditu, o 9,7 kg více zbytků než při auditu druhém a o 19,3 kg méně než při třetím auditu. Podařilo se splnit cíl, kterým bylo snížení množství odevzdaných zbytků. Další audit proběhne v dalším školním roce. Věříme, že i při tomto auditu se podaří stanovený cíl splnit.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Ocenění

aŽákyně A. Zábranská získala cenu poroty za originalitu v soutěži Kvetoucí klenoty jarního Středohoří. Gratulujeme!
Mgr. Š. Jandová

O2 Chytrá škola

Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence
 

Vítězství v branném závodě

zŽáci čtvrté a osmé třídy se zúčastnili branného závodu o pohár hejtmana Ústeckého kraje, kde plnili vědomostní testy na téma civilní obrana a testy fyzické zdatnosti. Díky spolupráci obou skupin postoupili všichni naši žáci do finálního krajského kola, kde vybojovali krásné první (4. třída) a třetí (8. třída) místo. Odměny si pojedeme osobně vyzvednout 25. 6. 2019 a již teď se těšíme na závod v příštím školním roce.
Petra Vojtěchová

Aktuální informace

certifikát

Miluji jídlo, neplýtvám

1Ve dnech 17.9 – 21.9. 2018 proběhl v jídelně druhý audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Na celý audit opět dohlížel tým žáků z prvního a druhého stupně. Jejich úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy a kolik zbytků se vyhodí. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky obou auditů. Žáci šetřením zjistili, že v pondělí se odevzdalo 6,3 kg, v úterý 10 kg, ve středu 9,5 kg, ve čtvrtek 9,1 a v pátek 5,3 kg jídla. Dohromady se odevzdalo 40,2 kg zbytků. Při minulém auditu se odevzdalo celkem 64,1 kg. Žáci vypočítali, že se v tomto auditu odevzdalo o 23,9 kg méně. Podařilo se splnit cíl, kterým bylo snížení množství odevzdaných zbytků.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně. A také panu školníkovi, který žákům pomáhal vynášet odevzdané zbytky.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Výlet do Jungle Arény

jNa konci každého školního roku bývá zvykem, že třídy vyrážejí na výlet. Ani my, prvňáčkové, jsme nebyli výjimkou a vydali se na návštěvu Jungle Arény v Mostě. Zažili jsme tam spoustu legrace. Prolézali jsme všemi atrakcemi a hráli nejrůznější hry. Velice rychle nám to uteklo a vůbec se nám nechtělo domů. Věříme, že jsme Jungle Arénu nenavštívili společně naposledy a zase někdy příště se do ní vydáme.

Třídy 1. A a 1. B

Přehlídka dravců

dDne 30. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili leteckých ukázek dravců. Společnost Zayferus si připravila pro žáky zábavnou formou bohatý dvouhodinový program. Žáci získali nové vědomosti o dravcích, kteří žijí na našem území, ale i v oblastech jiných světadílů – Ameriky, Asie, Afriky. V rámci přednášky si mohli žáci zasoutěžit o krásné věcné ceny. Viděli praktickou ukázku lovení kořisti a přílet dravce zpět ke cvičiteli. Všechny děti zaujatě poslouchaly, vstřebávaly informace a pozorovaly dravce v přímém přenosu. V tento den nám počasí přálo, a tak jsme všichni byli příjemně naladěni a odcházeli se spokojeným úsměvem na tváři.

Mgr. Daniela Urbanová, koordinátor EVVO

Louny - vlastivědná vycházka

l

S žáky IV.A jsme se vydali do Loun, kde jsme obdivovali zachovalé historické centrum královského města a hradby spolu s Žateckou bránou. Navštívili jsme přírodovědnou interaktivní výstavu v muzeu, go.tický kostel sv. Mikuláše z 16. století a vystoupili na jeho věž Celý výlet jsme si velmi užili a horko jsme zaháněli vodními osvěžovači na lounském náměstí, chladem historických budov a příjemnou cestou vlakem.

Mgr. Petra Vojtěchová

 

Setkání v Duchcově

Při setkáních s ostatními koordinátory EVVO jsem zjistila, že  si můžeme předat zkušenosti, jiné nebo nové metody a formy práce, jak ještě více motivovat žáky k přemýšlení a získávání informací v oblasti EVVO. Dne 5. 6. 2019 jsme byli pozváni na přátelskou návštěvu ZŠ Antonína Sochora v Duchcově, kde jsme měli připravené přírodovědně zábavné dopoledne. Žáci si vyzkoušeli na zahradě a pozemku školy různé úkoly, činnosti a spolupráci s ostatními žáky z jiné školy. Celé dopoledne bylo výborně připravené a probíhalo v příjemné atmosféře. Počasí nám přálo, a tak celé dopoledne velmi rychle uteklo. Na závěr jsme se domluvili s koordinátorem Mgr. V. Antoniszynovou, že v dalším roce by se konala přátelská návštěva na naší škole. Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení ZŠ Antonína Sochora a celému kolektivu školy, protože nám vytvořili velice milé a příjemné zázemí pro uskutečnění této akce.

Mgr. Daniela Urbanová, koordinátor EVVO

 

Pilné včelky

vv

Naše Pilné včelky nelení a vyrábí i trička.

Mgr. M. prchalová

Den Země

d

Mezi pravidelné akce na naší škole patří projektový den - Den Země, který se letos uskutečnil 25. 4. 2019. Žáci z 8. a 9. ročníků si připravili pro ostatní žáky úkoly, které byly rozmístěny v okolí školy. Mladší žáci si zábavnou formou vyzkoušeli různé praktické činnosti, které je velmi bavily. Děti vyráběly hmyzí domečky z PET lahví, sázely semínka řeřichy do vaty, pozorovaly živočichy v přírodě (ptactvo, hmyz), luštily různé hlavolamy atd. Celý den bylo slunečné počasí, které nám vykouzlilo spokojené úsměvy na tváři.

Mgr. Daniela Urbanová, koordinátor EVVO a Mgr. Simona Svobodová

Spolupráce s SOŠ Hamr

tV rámci úzké spolupráce s SOŠ Hamr žáci 4. třídy navštívili učební obory a vyzkoušeli si práci v grafickém programu, ve kterém si za pomoci maturantů vytvořili vlastní návrhy na trička. Děkujeme SOŠ Hamr za ochotu a péči během všech částí exkurze i za realizaci originálních potisků na trička. 
Mgr. Petra Vojtěchová a žáci 4.A

Mostecko

m
S žaky čtvrté třídy jsme důkladně prohlubovali znalosti o Mostecku zkoumáním jeho historie, památek i současné rekultivace krajiny. Poté jsme se zúčastnili v knihovně besedy, díky které jsme získali další zajímavé náměty k objevování krás nejen našeho regionu. Celou akci jsme si velmi užili.
Mgr. Petra Vojtěchová a žáci IV. A

Recitační soutěž

rDne 20. 3. 2019 se konalo krajské kolo recitační soutěže. Naši žáci vybojovali ve velké konkurenci dokonce 3 čestná uznání (J. Marešová, L. Janoušková a O. Závěta). Za skvělou přípravu a reprezentaci děkujeme i ostatním účastníkům soutěže (K. Vodičkové, L. Prantové a K. Čačkové).

Titul ŠUR 2019-2021

šurZákladní škola Litvínov-Hamr patří mezi ty, kterým není lhostejné, jak se příroda a naše kulturní a přírodní dědictví mění. Dne 7. 3. 2019 byla naše škola oceněna a získala certifikát Školy udržitelného rozvoje pro období 2019-2021. Znamená to, že většina pracovníků školy se aktivně podílí na činnostech spojených s environmentální výchovou. Také úzce spolupracujeme s veřejností a v průběhu roku zařazujeme aktivity, které pro nás připravují střediska ekologické výchovy, zoologické zahrady a spolky.

Mgr. Daniela Urbanová, koordinátor EVVO

Čtvrťáci a řemesla

řŽáci IV.A navštívili Střední odbornou školu Litvínov-Hamr, kde se blíže seznámili s řemesly ve vyučovaných oborech: aranžér, čalouník, kadeřník, krejčí, truhlář, umělecký truhlář a grafický design. Žáci si některá řemesla vyzkoušeli na vlastní kůži a do školy se vrátili s novými poznatky i se zdařilými účesy.

Mgr. Petra Vojtěchová

Badatelský kroužek

bV rámci podpory přírodovědných předmětů byl na naší škole otevřen badatelský kroužek . Zájemci se mohou seznámit s fyzikálními zákonitostmi, s vlastnostmi a chemickým složením látek a se základními přírodními zákonitostmi, které nas denně obklopují .

Mgr. Ing. H. Hakalová

Turnaj ve vybíjené

v

Dne 11.2.2019  pořádala naše škola každoroční turnaj ve vybíjené, jenž je součástí Krušnohorského šestiboje. Turnaje se zúčastnili žáci čtvrtého a pátého ročníku litvínovských základních škol. Žáci ZŠ Hamr se umístili na krásném druhém místě. Všem zúčastněným děkujeme za výborné sportovní výkony a za pomoc s realizací turnaje.

Mgr. Petra Vojtěchová

Úspěch v okresním kole OČJ

očjDne 28.1.2019 se konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Ve velké konkurenci 27 žáků základních škol i víceletých gymnázií celého mosteckého okresu se naše žákyně umístily na krásném 3. místě (K. Vodičková) a 9. místě (N. Janoušková). Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme :-)

Pilné včelky

pDěti z kroužku Pilné včelky chodí za hezkého počasí do přírody. Když je ošklivo, žáci tvoří nebo si čtou, hrají  stolní hry. Zde vytvořili úl a včeličky. Práce je moc baví a líbí se jim. Mgr. M. Prchalová

Vystoupení v domově pro seniory

v

Jako každý rok si naši žáci a jejich učitelé připravili pro babičky a dědečky z janovského domova pro seniory vánoční vystoupení. Dopoledne bylo plné zpěvu, tance, recitace, hry na flétny a nechybělo ani divadelní představení. Všichni účinkující tím zprijemnili všední den vánoční atmosférou .

Mgr. Ing. H. Hakalová

Předvánoční akce 6.B

Ve dnech 1l0. a 17.12.2018 podnikla třída 6.B spolu s třídní učitelkou a paní asistentkou dvě předvánoční akce. Při procházce adventním Litvínovem si žáci prohlédli město, povídali si o tradicích. Následně vyjeli na Křižatky, aby nakrmili zvířata zeleninou a ovocem. Dozvěděli se, jakou faunou se pyšní naše přehrada, a získali informace o přezimování zvířat. Přírodovědný charakter měla i druhá výprava do lesoparku v Chomutově, kde mohli šesťáci obdivovat nejen zasněženou krajinu, ale i zvířata s hojnou zimní srstí a peřím. Všichni si výlety užili.

Mgr. S. Svobodová + 6.B

 

Vánoční dílny

v

Žáci 9.A si pro děti z druhých a třetích tříd připravili vánoční dílničky. Děti si mohly ozdobit perníčky, vytvořit přáníčko a vánoční ozdobu a za přítomnosti andílků napsat dopis Ježíškovi.Věříme, že se akce dětem líbila :-)

Výroba vánočních dekorací

vDne 27. 11. 2018 se uskutečnila na ZŠ Litvínov-Hamr odpolední dílna, která byla zaměřena na výrobu adventních věnců. Rodiče s dětmi si přišli vyrobit vlastní věnce a vánoční dekorace. Celé odpoledne probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a prostory školy byly provoněny jehličím. Někteří zúčastnění přinesli i vlastní upečené dobroty, které všem moc chutnaly. Celá akce se vydařila a věříme, že bude v příštím roce zopakována. Děkujeme účastníkům a paní Ivaně Čačkové, která dodala chvojí potřebné na výrobu věnců.

Mgr. Daniela Urbanová a Pavla Jirkovská, ZŠ Litvínov-Hamr

3. místo ve florbalu

Dne f27.11. se žáci 2. - 4. tříd zúčastnili na Meziboří turnaje ve florbalu, který je součástí Krušnohorského šestiboje. Turnaje se zúčastnilo 8 škol. Naši žáci se umístili na krásném 3. místě. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Hana Skuhrovcová

Dýňobraní

dDne 25. 10. 2018 jsme uspořádali v odpoledních hodinách na zahradě ZŠ Litvínov-Hamr akci s názvem Dýňobraní. Kromě vyřezávání a dlabání dýní pomohli žáci i rodiče s podzimním úklidem zahrady, sázením rostlin, sbíráním ořechů, hrabáním listí a dalšími činnostmi, které je důležité provést před zimním odpočinkem přírody. Za odměnu si všichni mohli opéct na ohni špekáčky. Celé odpoledne probíhalo ve velmi pohodové atmosféře a doufáme, že nepatřilo mezi poslední. Děkujeme všem účastníkům akce.

Mgr. D. Urbanová a Mgr. S. Svobodová, ZŠ Litvínov - Hamr

Tajné písmo

tpNaše třída 9.A připravila v rámci fyziko-chemikálních praktik projekt pro žáky 1. a 2.tříd.  Rozhodli jsme se jim zpestřit výuku a pomocí chemických pokusů odhalovat tajemství skrytého písma. Součástí hodiny bylo i video. Děti byly nadšené z praktické ukázky a z toho, že si mohly samy něco nakreslit nebo napsat. Odcházely od nás s nadšeným výrazem a s obrázky, které si samy vytvořily.

K. Vodičková

Zdravá pětka

Holky a kluci zz5 prvních a druhých tříd se během druhého říjnového týdne seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma plnili soutěžní úkol ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli malé odměny. 

5

Sbírka lízátek pro nemocné děti

l

Žáci 5.B se rozhodli udělat radost onkologicky nemocným dětem. Ve škole vyhlásili sbírku lízátek, která probíhala během září. Celkem vybrali 640 lízátek. Předali je sestřičkám v nemocnici Motol v Praze. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili.

Mgr. Michaela Kociánová

Krušnohorský šestiboj

 k6bVe středu 19.9.2018 se uskutečnila první disciplína Krušnohorského šestiboje, přespolní běh. Naši žáci obsadili dvě první místa v kategorii 2. a 3. třída a dvě třetí místa v kategorii 1. a 2. třída. Celkově se naše škola umístila na krásném druhém místě. Počasí nám přálo a závod jsme si užili.     

Vítání prvňáčků

A máme tu ozahájení školního rokupět začátek školního roku.
Natěšené prvňáčky i jejich rodiče přivítaly Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy, a paní starostka Mgr. Kamila Bláhová.
Naše malá škola rodinného typu nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře, v 1. třídě motivační slovní hodnocení a pestré vyučování podle školního vzdělávacího programu - Škola hravě a zdravě.

 

Dračí lodě

dračí loděV letošním roce jsme poprvé dali dohromady posádku na závody Dračích lodí v Mostě na Matyldě. I když se naši odvážlivci neumístili na prvních místech, moc jsme si to užili. Závodníci sice dali do závodu všechny síly, ale na další ročník musíme lépe nacvičit techniku.

Ekologická exkurze SOOS a Motýlí dům

soos   

Dne 25. 5. 2018 se vybraní žáci z 3. – 5. ročníků zúčastnili ekologické exkurze zaměřené na biodiverzitu Chebska. Žáci navštívili Národní přírodní rezervaci SOOS u Františkových Lázní, kde pozorovali unikátní oblast s výskytem rašelinišť, minerálních pramenů a  tvz. mofet (nazývaných jako bahenní sopky). Žáci byli překvapení z bublajících míst a pozoruhodných živočichů a rostlin, které se zde nacházejí. V tomto areálu se také podívali do záchranné stanice pro živočichy, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní.

    Další zastávkou exkurze byl Motýlí dům v Žírovicích, kde žáci zjistili mnoho zajímavých informací o tropických motýlech z Asie, Austrálie a Ameriky. Účastníci výjezdu si zde vybrali malé suvenýry, kterými chtěli potěšit především své rodiče.

    Během výletu jsme měli veliké štěstí na počasí, zjistili jsme, že den předtím se prohnala těmito místy veliká průtrž, a tak se obě dvě místa uzavřela. Celkově se nám ekologická exkurze vydařila a příští rok se chystáme uspořádat další.

Mgr. D. Urbanová, ZŠ Litvínov – Hamr

 

Miluji jídlo, neplýtvám - audit

jVe dnech 16.4.-20.4.2018 probíhal ve školní jídelně audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Během celého týdne byl sestaven tým z žáků 1. a 2. stupně, který měl za úkol zjistit z jakého důvodu žáci nedojídají obědy. Zapisovali jednotlivé názory a zároveň vážili zbytky odnesených obědů. Žáci šetřením zjistili, že se v pondělí vrátilo 20 kg, v úterý 16,1 kg, ve středu 12,7 kg, ve  čtvrtek 9,4 kg a v pátek 5,9 kg jídla. Výsledky auditu zpracovali do grafů, které budou dále sloužit k porovnávání výsledků  příštích auditů.

      Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Miluji jídlo, neplýtvám

nV březnu proběhla  tematická výuka rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Během dne se žáci seznamovali s tím, jak některé potraviny mají skladovat. Vyzkoušeli si, co se může stát se špatně uskladněným jídlem. Vyplňovali různé pracovní listy a diskutovali o svých zkušenostech, které zaznamenávali během domácí přípravy. Většina žáků byla překvapena, jaké množství jídla se v domácnostech vyhodí.

    Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

V 1.A četly maminky

mJe to pro nás vždycky svátek, když do naší třídy přijdou dospěláci a čtou nám pohádky. Moc si to užíváme, děkujeme.
 
Za kluky a holky M.Lohniská

Čarodějnický den

č

V pátek 27.dubna jsme si to ve škole užili. Měli jsme masky a učili jsme se ve strašidelné škole. Četli jsme čarodějnické pohádky, počítali čarodějnické příklady, kreslili čarodějnice. Užívali jsme si čarodějnicky. 

Mgr. M.Lohniská

Kytičkový běh pro pejsky

kytičkový běhDne 31. 5. 2018 se konal již 2. ročník Kytičkového běhu pro pejsky. Akce je zaměřena na pomoc litvínovskému útulku. Vstupné na tuto charitativní akci je jakýkoliv pamlsek, konzerva, krmivo nebo hračka pro pejsky. Na startu obdrželi účastníci věneček z kartonu. Rodiče s žáky obíhali vytyčenou trasu, která měří přibližně 1 500 m. Během této trasy na ně čekalo několik zastávek, na kterých plnili úkoly. Za splněné úkoly získávali na věneček barevné kytičky. V cíli na všechny čekaly sladké odměny a občerstvení, které připravila školní jídelna. Většina malých běžců si v cíli nakreslila křídami vlastního pejska.

    Všechny vybrané odměny pro pejsky budou předány do litvínovského útulku žáky, kteří se akce zúčastnili. Letošní ročník byl ještě úspěšnější než loňský, na běh přišlo přibližně 50 žáků naší školy. Doufáme, že i v dalším roce bude kytičkový běh oblíbenou akcí pro všechny.

kolektiv zaměstnanců ZŠ Litvínov - Hamr

Sto let republiky

1Dne 27.9.2018 proběhlo projektové vyučování s názvem Sto let republiky. S mírným předstihem jsme si připomněli důležité datum, dozvěděli se mnoho zajímavého o významných osobnostech i událostech posledních sta let. Začali jsme také vyrábět vlajky, abychom přispěli k českému rekordu - www.nejvicvlajek.cz

Osek - turistická vycházka

o21.6. jsme se vydali se IV.A a IV.B na naučnou stezku Přírodou a dějinami Osecka, během které jsme si užívali přírodní krásy, skalní útvar Salesiovy výšiny, tajemno bývalé štoly a okolí Oseckého rybníka. Na závěr jsme se podívali do areálu cisterciáckého kláštera a plní zážitků z výletu jsme se vydali zpět domů.
P. Vojtěchová a P. Pausová

Elektrárna Tušimice

tŽáci 8.A se zúčastnili exkurze v elektrárně Tušimice, která začala představením cyklu výroby energie z uhlí a jejího dopadu na životní prostředí. Třída byla rozdělena do skupin a byla provedena po všech elektrárenských provozech včetně velínu a chladících věží. U každé části proběhl odborný výklad s vysvětlením dotazů. Celá prohlídka proběhla velice poutavým a zajímavým způsobem, vhodně přizpůsobeným dětskému kolektivu. Žáci si odvezli mnoho zajímavých informací.

Veletrh vědy

vŽáci 8.-9.třídy se zúčastnili veletru vědy a techniky. Je to největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Zabývá se vědou ve všech jejích podobách a nabízí svým návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Akce prezentuje široké veřejnosti v jeden čas na jednom místě to nejzajímavější, co může česká věda nabídnout. Cílem Veletrhu vědy je nejen popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů. Ve svých panelových diskusích se zamýšlí nad tématy současné společnosti a špičkového výzkumu. Díky rozsáhlému programu se stává komplexní událostí pro podporu vědy v ČR.

Akci žáci hodnotili velmi kladně, s nadšením prohlíželi jednotlivé vystavovatele, účastnili se simulovaných pokusů výzkumu léčiv, biologické laboratoře, laserového bludiště, resuscitační robotiky, a mnohých dalších.

Kytičkový běh pro pejsky

kMezi pravidelné akce naší školy se již zařadil Kytičkový běh pro pejsky, který se uskutečnil dne 6. 6. 2019. Jako každý rok se konal na trase vytyčené vyvěšenými kytičkami. Na startu žáci a rodiče odevzdali pamlsek, konzervu nebo hračku pro pejsky z útulku a dostali papírový věneček, na který v průběhu trasy získávali za splnění úkolů kytičku. Pokud běžec oběhl všechna stanoviště, dorazil do cíle s věnečkem plných květin. I přes nepřízeň letního počasí se běhu zúčastnil velký počet dětí a rodičů i prarodičů. Zájemci o běh se nevzdali a zvládli běh i v letním dešti. V cíli dostali občerstvení, které pro ně připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Do konce školního roku se vybrané pamlsky a konzervy odevzdají do Městského útulku v Litvínově. Všem účastníkům akce děkujeme a věříme, že i v příštím roce se uspořádá další ročník.

Mgr. Daniela Urbanová a kolektiv zaměstnanců ZŠ Litvínov – Hamr

My na problém

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do soutěže "My na problém"! Tuto soutěž každoročně vyhlašuje pracovní skupina prevence kriminality města Litvínov. V pátém ročníku, jehož tématem bylo Provinění a trest, získali nádherné 1. místo žáci třídy 8.A  s videonahrávkou nazvanou "Velká hamerská loupež". Krásné a hodnotné ceny žáci převzali z rukou vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. Veroniky Knoblochové. Gratulujeme!!!!!! 

Druháci v zooparku

zooz

4. června se naši druháčci vydali do Zooparku Chomutov. Viděli mnoho zvířat a rostlin, o kterých se učili v hodinách prvouky. V lanovém centru si zasportovali. Výlet si užili a vůbec se jim nechtělo domů.

Mgr. M.Lohniská

Plavecká štafeta

s16. května 2019 se žáci prvního a druhého stupně naší školy zapojili do Plavecké štafety základních škol Litvínovska. Žáci prvního stupně obsadili krásné páté místo. Starší spolužáci se umístili také pátí.
Všem našim plavcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. M. Lohniská

Mladý zdravotník

zNaši žáci čtvrté a deváté třídy se tento rok opět zúčastnili akce Mladý zdravotník, kde si mohli vyzkoušet ošetření a přepravu raněných i záchranu života pomocí resuscitace. Žáci dokázali spolupracovat, improvivat a správně zasáhnout v průběhu modelové situace první pomoci. Tento den byl velmi poučný a všichni si jej užili.
Mgr. P. Vojtěchová
 
 

Zápis

zKaždý rok na jaře se koná zápis do 1. tříd, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 10. – 11. 4. 2019 se opět otevřely pomyslné brány naší školy budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Děti byly vítány skřítky, kteří je přiváděli až do tříd, kde probíhal zápis. Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly a odpovídali na otázky paní učitelek. Všechno zvládli s úsměvem a odnášeli si novou zkušenost a dárečky, které dostali za odměnu.
Děkuji Všem zaměstnancům a žákům školy za organizaci a příjemný průběh zápisu. Poděkování také patří Lukášovi Egerovi ze třídy 6.B za fotografování a dokumentaci zápisu.

Mgr. Daniela Urbanová, ZŠ Litvínov-Hamr

Čtvrťáci na dopravním hřišti v Mostě

dhDnes jsme se s žáky čtvrté třídy vydali na dopravní hřiště, abychom si ověřili znalosti z dopravní výchovy a cyklistické dovednosti. Žákům se tento den velmi líbil a domů si odnesli kromě průkazu cyklisty také hezký pocit z dobře odvedené práce.
Mgr. Petra Vojtěchová a třída 4.A

Jarní tvoření

j26. 3. 2019 se uskutečnila na ZŠ Litvínov-Hamr odpolední dílna, která byla zaměřena na výrobu jarních a velikonočních dekorací z přírodních materiálů. Rodiče a žáci si vytvářeli výzdobu z březového a vrbového proutí, které si krášlili stužkami, mašlemi a různými ozdobami. Celé odpoledne probíhalo ve velmi klidné a příjemné atmosféře.

Mgr. Daniela Urbanová a Pavla Jirkovská

Bovýsek

bV rámci programu „Ovoce a zelenina do škol“, díky kterému dostávají žáci jednou týdně dávku ovoce, zeleniny nebo nápoje, se dne 27. 3. 2019 procházel po škole maskot firmy Bovys. Žáci 1.-3. ročníků se seznámili s Bovýskem i během vyučovacích hodin. Maskot jim pokládal různé otázky ohledně ovoce a zeleniny. Za správné odpovědi dostali žáci drobný dárek a především pochvalu od Bovýska. Žáci z prvních ročníků byli návštěvou velmi příjemně překvapeni a hned po jeho odchodu se ptali, kdy nás opět Bovýsek navštíví.

Mgr. Daniela Urbanová a třída 1.B

 

u

u

Den otevřených dveří

dodDne 19. 3. 2019 se otevřely dveře budoucím zájemcům o vzdělávání a výuku na naší škole.  Budoucí prvňáčky provázeli po  škole žáci 5. ročníků, kteří se převlékli za skřítky a pomáhali dětem plnit nejrůznější úkoly. Rodiče i jejich ratolesti si prohlídku užili a odcházeli s úsměvem na tváři.

Lyžařský kurz

lVe dnech 4. - 6. března 2019 se žáci pátých tříd zúčastnili lyžařského kurzu ve Sport areálu Klíny.  Přestože většina žáků stála na lyžích poprvé, během tří dnů si základy lyžování osvojili. Sjeli malou sjezdovku a naučili se jezdit na vleku. Za velký pokrok vděčí instruktorům lyžování, kteří byli neskutečně trpěliví a milí. Všichni žáci byli výukou nadšeni a bylo jim líto, že kurz rychle utekl.

Mgr. Jana Audyová, Mgr. Michaela Kociánová, Bc. František Persona

Dobrý den, ani nevíte, jakou radost nám takové zpětné vazby dělají :) Vážíme si toho a instruktoři vzkazují, že si to s dětmi užili! :) Popravdě ke mně přicházeli instruktoři s tím, že Vaše děti jsou vychovanější než z ostatních škol, že zdravily a byly vděčné za vše. Takže dobrá práce pedagogů a asistentů na Vaší straně!

S pozdravem

Ing. Šárka Ramešová

Vedoucí provozu

ZIMLET Klíny, s.r.o. - sportovní a zážitková agentura

Schola Humanitas - spolupráce

ch
V rámci zkvalitnění výuky chemie nadále prohlubujeme spolupráci se střední školou Schola Humanitas. Tentokrát nás navštívili studenti s paní profesorkou p. Koulovou. Pro naše žáky si připravili hodinu zábavné chemie plnou nových a zajímavých pokusů. Naši žáci si mohli jednotlivé pokusy vyzkoušet a prohloubili si tak své znalosti. Děkujeme p. profesorce Koulové i  studentkám   a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ing. H. Hakalová

Veselé zoubky

zV rámci programu Veselé zoubky, který je organizován drogeriemi DM po celé ČR, si naši prvňáčci upevnili vědomosti a dovednosti spojené s dentální hygienou. Žáci si hravou formou zopakovali, jak se správně starat o chrup. Za pomoci obrazových materiálů a interaktivních činností zjistili, že je velmi důležité pečovat o své zoubky. Na závěr každý žák dostal taštičku, ve které se skrývaly důležité pomůcky, jako je zubní kartáček, pasta nebo přesýpací hodiny určené k dodržování správné délky čištění zubů. Prvňáčci měli z celého programu a dárečků radost.

Mgr. Daniela Urbanová

Sbírka pro Oblastní charitu Most

ch

Žáci školního parlamentu uspořádali pod vedením p. uč. Mgr. Ing. H. Hakalové pravidelnou sbírku pro Oblastní charitu Most. Chtěli bychom poděkovat všem dětem, jejich rodičům, učitelům a přátelům naší školy, kteří tuto akci podpořili a pomohli těm, co to opravdu potřebují.
Žáci školního parlamentu

Snídaně s knihou

s

7. 2. 2019 odstartovala nová akce školního parlamentu “SNÍDANĚ S KNIHOU“, které se zúčastnilo 25 našich nejmladších žáků, jimž bylo predčítano z knihy pohádek. Překvapením pro posluchače byla i snídaně, kterou nám darovala pekárna Japek. Touto akcí chtějí naši žáci mimo jiné podpořit rozvoj čtenářské gramotnost našich nejmenších. Další čtení bude probíhat každé první pondělí v měsíci od 7.15.
Žáci školního parlamentu

Naši druháci na bruslích

bČtyřlístek. Tak se jmenuje tělovýchovný projekt, který pro naše holky a kluky ze druhých tříd představuje sedm lekcí bruslení. První okamžiky nejistoty a obav rychle vystřídalo nadšení ze zdokonalování bruslařských dovedností.
Mgr. Milena Lohniská

Hodina slohu v 9.A :-)

ss

Miluji jídlo, neplýtvám - audit

aVe dnech 3.12. – 7.12. 2018 proběhl v jídelně třetí audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Na celý audit opět dohlížel tým žáků z prvního a druhého stupně. Jejich úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy a kolik zbytků se vyhodí. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky obou auditů. Žáci šetřením zjistili, že v pondělí se odevzdalo 17,4 kg, v úterý 7,8 kg, ve středu 16,5 kg, ve čtvrtek 13,5 kg a v pátek 14 kg jídla. Dohromady se odevzdalo 69,2 kg zbytků. Při prvním auditu se odevzdalo celkem 64,1 kg a při druhém auditu 40,2 kg. Žáci vypočítali, že se v tomto auditu odevzdalo o 5,1 kg zbytků více než při prvním auditu a o 29 kg více zbytků než při auditu druhém. Bohužel se nepodařilo splnit cíl, kterým bylo snížení množství odevzdaných zbytků. Další audit proběhne první týden v dubnu. Věříme, že při tomto auditu se podaří stanovený cíl splnit.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Vánoční setkání

v

Sbírka pro psí útulek

uZŠ Hamr podporuje opuštěné psy umístěné v útulku Litvínov. Žáci i zaměstnanci školy darovali krmení pro psy spolu s chovatelskými potřebami. Do sbírky se zapojila celá škola. Děkujeme za Vaše dary.

Mgr. P. Vojtěchová

Mikuláš

mŽáci deváté třídy opustili lavice a proměnili se v Mikuláše, anděly, čerty a čertice. Potěšili a možná trochu i vystrašili své malé spolužáky na prvním stupni. Vyslechli si spoustu krásných básniček a písniček, které si děti pro Mikuláše a jeho doprovod připravily. Mikulášská nadílka pokračovala pak i ve školní jídelně.

Beseda

 

bTřída 3.A vyhlásila na podzim akci pro žáky naší školy ve sběru kaštanů a žaludů. Děti v průběhu podzimu nosily kaštany, které byly předány myslivcům pro zvířátka. Jako odměnu jsem si s tatínkem, který je myslivec, připravil pro děti přednášku o lese a zvířatech. Dětem jsme vyprávěli o zvířatech, jak žijí a vypadají, jaké vydávají zvuky a přinesli jsme na ukázku různé parohy a další trofeje. Děti si mohly pohrát s naším loveckým psem.Na konci přednášky si žáci vyzkoušeli, co se během přednášky naučili. Připravili jsme pro ně krátký test.

Moc bych chtěl poděkovat všem, kteří přinesli kaštany pro zvířátka.
J. Jung, 3.ročník

Beseda s youtubery

b

V úterý odpoledne se na naší základní škole uskutečnila beseda se známými youtubery Honzou Michalovičem a Vaškem Vaishaitlem. Ti s žáky 7. - 9. ročníků diskutovali o volbě povolání, práci youtubera a nakonec zavzpomínali na svoje školní léta, která absolvovali na naší škole. Toto setkání bylo velmi příjemné a po skončení besedy se nikomu nechtělo domů. Děkujeme oběma youtuberům, že nám věnovali svůj čas.  Mgr. Lucie Husáková

Adopce na dálku

I nadále na naaší škole pokračuje adopce Dona Etiena  z Keni. Podařilo se nám za celý rok vybrat a poslat Donovi školné a vánoční obrázky. Dne 21.11. proběhne na 1.stupni aukce obrázků, kdy rodiče mohou zakoupením obrázků přispět na adopci. 2. stupeň si připravuje praktické dárky. Adopce nás těší a i nadále bychom chtěli Donovi pomáhat. Proto budeme velice rádi, když se k nám, milí rodiče a kamarádi, přidáte a pomůžete. Trida 9.A

Zábavná chemie

chV rámci spolupráce se střední školou Schola Humanitas navštěvují pravidelně naši žáci odpolední kroužek chemie pod vedením Ing. R. Koulové. V rámci praktického cvičeni si žáci zdokonalují své vědomosti a dokáží je aplikovat v praxi. Na kroužek chodí žáci s nadšením, těší se na zajímavé pokusy, které jsou pro ně připraveny.
Mgr. Ing. H. Hakalová
 

Exkurze na letišti

Dne 2l9.5.2018 jsme pro žáky 2. stupně uspořádali exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Poznali jsme provoz letiště, shon na odbavovacích plochách, seznámili se s dráhovým systémem, nejmodernější hasičskou stanicí v ČR a dostali se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů jsme mohli sledovat přistání a starty letadel i jejich odbavování. Děkujeme panu J. Růžičkovi, otci žáka 8.třídy, za sponzorský dar a pomoc při organizaci exkurze.

Dnes jím jako Ind

i Na problematiku plýtvání jídlem se naše škola zaměřila  v projektu Dnes jím jako Ind. Žáci se dozvěděli, jak to vypadá s jídlem v chudších zemích. Vyplnili pracovní listy, vyhledávali indické recepty a seznamovali se indickou kulturou.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Na zdrávce zdravě a hravě

zV úterý 24.4.2018 jsme se zúčastnili zajímavé akce na Střední zdravotnické škole v Mostě. Konaly se zde přírodovědné dílny a workshopy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zdravém životním stylu a mohli jsme si za pomoci žáků zdravotnické školy vyzkoušet fyzikální, chemické a biologické pomůcky pro výuku či zajímavé pokusy. Součástí akce byla i soutěž pro 4 členná družstva v poskytování první pomoci a ověření základních znalostí z této oblasti. Žákyně 8.A vybojovaly krásné 2.místo. Gratulujeme!

Spolupráce s Scholou Humanitas

V letošním roce jsmSchHe navázali spolupráci se Scholou Humanitas. Žáci naší školy navštěvují pravidelně chemickou laboratoř Scholy Humanitas, kde společně se studenty vyšších ročníků bádají a prakticky řeší chemické úlohy . Paní učitelka má pokaždé pro studenty připraveny velice zajímavé pokusy. V rámci laboratorního cvičeni si žáci prohlubují teoretické znalosti a získávají praktické zkušenosti.
Mgr. Ing. H. Hakalová

Sopečná erupce ve 2.třídě

sopkaNaši druhačci si pro své vrstevníky připravili v rámci výuky praktickou ukázku sopečné erupce. Pomocí základních zákonitostí kouzelné chemie si vyrobili vlastní sopku - tím se naučili nejen jak sopka vzniká, ale i jak funguje.
Mgr.Ing. H. Hakalová