Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

8. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (739.18 kB)

9. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (731.85 kB)

Covid školy neskolil, rozvolňování vítají všichni

V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili mnohé. Přesto se už všichni těší na rozvolnění. Pauza v prezenční výuce byla dlouhá, a proto ani sebelepší technologie nepomohou učitelům udržet žáky u počítačů. Člověk je tvor společenský a rozvoj sociálních dovedností a kontaktů je zejména pro žáky klíčový. „Délka distanční výuky se u některých dětí odráží ve snížené motivaci žáků a ovadnutí pozornosti při výuce. Je proto dobře, že nastává doba pomalého, ale snad jistého rozvolňování,“ sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí Odboru školství a sociálních věcí města Litvínova. Objevila se i pozitiva, jako například zlepšení technologického vybavení škol, zvýšené digitální kompetence pedagogů ve výuce nebo lepší organizace výuky, dodala Knoblochová. Neobvyklé době se také snažil přizpůsobit i projekt zaměřený na spolupráci škol s názvem Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání II v ORP Litvínov. „Prosíťování škol a jejich spolupráce je pro nás prioritou“ sdělila Monika Růžičková, manažerka projektu. „Proto jsme se snažili být pro školy přínosem i v této době. Naši pracovníci zasílali ředitelům a pedagogům tipy na zlepšení dálkové výuky, akce zaměřené na posílení digitálních kompetencí učitelů nebo jsme průběžné mapovali jejich potřeby, které s výukou souvisí. Zjištěné skutečnosti jsme pak sdíleli napříč celým systémem základních a mateřských škol na Litvínovsku,“ dodala. Pracovníky škol čeká po úplném uvolnění řada prezenčních vzdělávacích akcí, o které si vedení škol řeklo v době před covidem.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP
Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iipro-orp-litvinov/
V Litvínově 3.5. 2021

Formativní hodnocení jako inspirace pro školy na Litvínovsku
S ohledem na situaci výuky v době epidemie, se diskutovala řada možností hodnocení žáků. Jednou z forem, jak hodnotit žáky způsobem odpovídajícím epidemiologické situaci, bylo také formativní hodnocení. „Formativní způsoby hodnocení podporují motivaci žáka k dalšímu vzdělávání a poskytují mu srozumitelné informace o tom, jak se mu daří a co je třeba dělat pro další rozvoj,“ sdělila vedoucí odboru školství a sociálních věcí města Litvínova Veronika Knoblochová. „Vzdělávání distančním způsobem kladlo na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. Odpovědnost žáků za vlastní učení, práce s časem a plnění svých povinností představuje stěžejní dovednosti pro úspěšné zvládání distanční výuky“, dodala. Výhodou formativního hodnocení je, že umožní žákům identifikovat své slabé a silné stránky, sledovat svůj vlastní pokrok, celý proces učení a nalézat vhodné cesty pro svůj další rozvoj. „Vítáme, že projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov nám umožňuje pružně reagovat na potřeby škol a v této konkrétní situaci zafinancovat a zrealizovat pro pedagogy školy na toto téma,“ uvedla vedoucí odboru. Řada škol v rámci formativního hodnocení využila možnost zaslat žákům motivační dopis v tomto pololetí. Metoda formativního hodnocení se také ukazuje jako možná alternativa hodnocení žáka pro dobu plného otevření škol.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP
Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iipro-orp-litvinov/
V Litvínově 3.5. 2021

....

....

.

Pozvánka na kamínkohraní

.

Pozvánka na zahradní slavnost

.

Pozvánka na skupinový výjezd pro ped.pracovníky

..

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

7. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (81.88 kB)

VRÁTÍ SE DĚTI DO KROUŽKŮ A KE SPORTU?
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Litvínov se jeho účastnící zabývali také otázkou, jaké dopady budou mít na Litvínovsku dlouhodobě zavřené školy a volnočasové aktivity na chuť dětí vrátit se zpět do sportovních oddílů a kroužků, ve kterých z dětského pohledu kdysi dávno trávily několik odpolední v týdnu.
V době zákazu podobných aktivit na jaře 2020 museli vedoucí a trenéři improvizovat a hledat cesty, jak své svěřence u pohybu udržet. Začali využívat nejrůznějších sociálních sítí typu facebook či youtube a dalších aplikací k organizaci on-line tréninků a tzv. „výzev“, kdy děti na dálku soutěžily v dovednostech, které souvisely s jejich sportem či kroužkem a které zároveň bylo možno provádět individuálně, přitom se natočit na video a pochlubit se vlastním výkonem na síti. Pro děti to bylo nové a rády se do podobných soutěží zapojily. Nicméně už v létě se ukázalo, že pro část z nich je obtížné i po téměř dvouměsíční pauze vrátit se k pravidelnému sportování.
Tento trend jednoznačně zesílil po uzavření sportovišť na podzim 2020. Pozastavení rozjetých soutěží a omezení setkávání dětí na trénincích a závodech vrátilo situaci o půl roku zpět k on-line aktivitám. Trenéři i děti v tomto období velmi pokročili ve využívání distančních nástrojů včetně nových prostředků jako videa tréninků nastavených na podmínky lockdownu, jejichž rejstřík se výrazně rozšířil. U většiny sportů se ale jednalo zejména o udržování fyzické kondice dětí, pouze ve výjimečných případech bylo možno podobných způsobem vylepšovat technické dovednosti. To je ale u řady sportů zásadní, sportovní gymnastika nebo plavání jsou na tréninku na nářadí či v bazénu přímo závislé.
On-line tréninky zpočátku, kdy bylo možno věřit, že se přerušené soutěže znovu obnoví, u většiny dětí fungovaly. Nicméně postupem času nadšení z nových metod začalo opadat, navrch začalo získávat zklamání ze ztráty kamarádů a spoluhráčů a děti takovéto „sportování“ přestávalo bavit.
Podle některých trenérů se postupem doby dostavila u části dětí rezignace, takže se postupně přestaly zapojovat do on-line tréninků a nakonec kontakty s trenéry úplně přerušily, někdy dokonce bylo podobné ukončení „sportování“ doprovázeno roztržkou s trenéry.
Jak uvedla místopředsedkyně Sdružení sportovních klubů Lenka Dvořáková, podle dostupných informací z oddílů jsou na tom poněkud lépe děti provozující individuální sporty jako je atletika či cyklistika, kde je možnost tréninků v malých skupinkách nebo individuální trénování přirozenější. Na oddíly provozující kolektivní sporty mohou podle ní být dopady omezení kontaktů se spoluhráči a zrušení soutěží na ochotu dětí vrátit se ke sportu a do oddílu velmi bolestné.
Podle předsedy florbalového oddílu SK Bivoj Litvínov Tomáše Arazima se na přerušení kontaktů s dětmi často podepisuje také skutečnost, že konverzace s mladšími dětmi by měla probíhat prostřednictvím jejich rodičů. Rodiče ale postupem doby také ztrácejí trpělivost a jsou stále méně ochotni informace určené jejich dětem předávat. Florbalisté proto začali využívat pro komunikaci se svými členy speciální komunikační platformu, zatím pro ty starší 16 let, nicméně stále hledají způsob, jak zapojit i ty mladší.
Lenka Dvořáková v této souvislosti upozornila i na další opomíjený faktor, kterým je pokles motivace trenérů pokračovat ve vedení dětí po ukončení uzávěry. V řadě případů se jedná o neprofesionály, kteří si během téměř roční uzávěry našli jinou náplň všedních odpolední a víkendů, původně trávených na tréninku nebo doprovodem dětí na zápasy a soutěže. A velká část z nich bude nyní důkladně zvažovat, zda znovu přebírat odpovědnost za cizí děti a dohadovat se s jejich rodiči, kteří vědí daleko lépe, jak se má trénovat i jak by měla vypadat sestava a taktika ve víkendovém zápase.
Oddíly se snaží riziku odlivu dětí po ukončení uzávěry čelit nejrůznějšími způsoby, od zvyšování kvalifikace trenérů v průběhu uzávěry přes rozšiřování nabídky aktivit o prázdninách až po snižování členských příspěvků. Ve skutečnosti se ale účinnost těchto nástrojů projeví až po návratu k normálnímu chodu, kdy budou jednotlivé oddíly sčítat ztráty způsobené covidem. Doufejme, že budou co nejmenší a děti se od počítačů zase vrátí na hřiště a do tělocvičen v co největším počtu.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

.

5. tisková zpráva o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“

6. tisková zpráva o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ (210.02 kB)

ŠKOLY NA LITVÍNOVSKU SE ZLEPŠILY V ONLINE VÝUCE
V Litvínově dne 14.2.2021
Všechno zlé je k něčemu dobré, a platí to i o covidu. Díky pandemii, která zasáhla české školství, získaly školy na Litvínovsku dostatek času na investice, modernizaci nebo zvelebování škol.
„Z mapování potřeb základních a mateřských škol, které proběhlo v minulém roce vyplynulo, že se školy v Litvínově a v jeho okolí rozhodly investovat do počítačového vybavení, které zjednodušilo a zvýšilo dostupnost výuky na dálku. K významnému posunu došlo také u pedagogů, kteří oproti jaru 2020 zvýšili kvalitu online výuky a celkově se zlepšili ve využívání moderních technologií,“ sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí odboru Školství a sociálních věcí města Litvínova.
Dotazníkové šetření, které proběhlo ke konci roku 2020 mezi řediteli škol, monitorovalo jejich úspěchy, potenciál a příležitosti napříč oblastmi vzdělávání. Z výsledků vyplynulo, že školy získaly více finančních prostředků na počítačové technologie nebo pořizování nových moderních učeben. „Některé školy si také poradily s posilováním kompetencí pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jiné si zase zvelebily třídy nebo školní zahradu. Naopak jako problém se v důsledku covidové pandemie ukázal omezený kontakt s rodiči a komunikace s nimi. Přitom právě spolupráce s rodinou posiluje vzájemné vazby mezi školním prostředím, učiteli a dětmi,“ dodala Knoblochová.
„Zpracovaný agregovaný souhrn potřeb škol byl realizován díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov a je zajímavým podkladem pro jejich rozvoj, například v oblasti vzdělávání pedagogů, spolupráce se středními školami, zaměstnavateli, odbornými službami nebo vazbami na mimoškolní prostředí,“ sdělila Monika Růžičková, manažerka projektu.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

.I pro školní rok 2020/2021 získala ZŠ Hamr grant z dotačního programu O2 Chytrá škola. Tématem je opět zvyšování počítačové a informační gramotnosti žáků, pedagogů a rodinných příslušníků.
V tomto školním roce budou z tohoto programu financovány především vzdělávací besedy pro žáky
4. – 9. ročníků, pokračovat bude další vzdělávání pedagogických pracovníků a počítáme i s menší vzdělávací akcí pro prarodiče. O všech chystaných akcích budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Husáková, školní metodik prevence rizikového chování

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

výzva k připomínkování

Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

Typ: ostatní
Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov byly zpracovány aktualizace strategických dokumentů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II spádového území ORP Litvínov. Součástí zprávy jsou:

 • Aktualizace Strategického rámce MAP pro území spádového území ORP Litvínov do roku 2023
 • Evaluace Akčního plánu na školní rok 2019-2020
 • Akční plán na školní rok 2020-2021
 • Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020

 

Nyní Vás proto vyzýváme k připomínkování těchto strategických dokumentů. Váš názor je pro nás důležitý. 

Zašlete, prosím, své připomínky v termínu do 23. 10. 2020 na e-mailovou adresu Petra.Zavazalova@mulitvinov.cz.

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/akcni-plan-map-ii-pro-orp-litvinov-1140cs.html

Práce i pro mě

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob s nízkou úrovní kvalifikace v lokalitě Litvínov a okolí. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou Aktivizační program, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace zapojených osob, znovuzačlenění a jejich uplatnění na TP.
Z tohoto projektu jsou na naší škole zaměstnány 2 osoby na dobu 7 měsíců.

.

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2019/2020

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony II.

Doučování, FIE, Badatelský klub, spec.pg., DVPP, vzájemné hospitace

1/2019-12/2020

1 044 514,-

Šablony III.

 

1/2021

 

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

Sportuj ve škole

Tělocvik navíc pro žáky ŠD

1-12/2020

 

O2 – Chytrá škola

Osvěta – bezpeční na internetu, digitání gramotnost

6/2019-11/2020

41 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2019-6/2020

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

11/2019 – 2/2020

 

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2019 – 1/2020

17 000,-

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

3/2019

90 800,-

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2019

 

 

Podpora vzdělávání cizinců

Podpora ČJ u cizinců

1-12/2020

140 244,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji DVPP

Adaptační kurzy žáků

5-12/2020

49 960,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji besedy pro žáky

Besedy pro žáky

5-12/2020

29 970,-

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek

9/2019

40 000,-

 

 

 

 

 

Celé Česko čte dětem

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

Mezinárodní výroba a výměna  záložek 1.stup+ 6.A,7.AB

 

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkonycelá ZŠ

 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

 

celá ZŠ

 

 

 

 

 

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2019 – 6/2020

 

Veselé zoubky

Prevence a osvěta žákům 1. ročníku

2020

 

IKAP 1 ÚK

Metodické skupiny vedené kraj.metodiky,  oblast biologická (gramotnost)

 

 

IKAP

Schola Humanitas – laboratorní práce

( spolupráce SŠ a ZŠ)

 

 

KAP 1

Krajský akční plán OMS – odborná metodická skupina

2019-2020

 

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

Skutečně zdravá škola – zapojení do iniciativy ke snížení plýtvání jídla v ŠJ

9/2019-6/2020

 

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň – seznámení s vrstevníky z chudých zemí

 3/2020

 

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

9/2019-6/2020

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek

11/2019

 

Ptačí hodinka

Zapojení do sčítání ptactva

1/2020

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

p

PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ

logo

,, PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,, Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova - faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby.  Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/ příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity, které budou díky tomuto projektu realizovány na ZŠ v Litvínově – Hamru:

 1. Zajištění školního asistenta- období 1.1.2020 – 31.12.2022
 2. Zajištění školního speciálního pedagoga – období 1.7.2020 – 31.12.2022
 3. Doučovací klub – období 1.1.2021 – 31.12.2022 ( 3 pedagogové po dobu 2 let budou vést 2x týdně doučovací klub)
 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (týdenní příměstský tábor 1x ročně po dobu 3 let)
 5. Kariérové poradenství - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (zajištění 3 exkurzí / 1 rok , workshopů, nákup 25 ks tabletů, flipchartu)
 6. Zvyšování profesních kompetencí - 1.1.2021 – 31.12.2022 (9 pedagogů si zvýší své znalosti o FIE I. a Basic, 1 pedagog o FIE III.)
 7. Zapojování rodičů do aktivit školy - období1.1.2020 – 31.12.2022 (4 vybrané akce ročně např. Sv.Martin, Kytičkový běh, Dílny Velikonoce, Dílny Vánoce….)
 8. Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky - období 1.1.2020 – 31.12.2022

( 1 x ročně v přípravném týdnu proběhne třídenní výjezd pedagogického sboru, který má posílit školní tým a předcházet vyhoření).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

map2map3map4map1http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/analyticka-cast-1014cs.html

https://www.facebook.com/pg/MAPlitvinov/posts/?ref=page_internal

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působnost, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice partnera s finančním příspěvkem.

Základní údaje o projektu:

 • Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095

 • Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Harmonogram:

od 1. května 2019 do 30. dubna 2022

 • Financování:

ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast

 

 • Rozpočet:

MAS Naděje o.p.s. 8.754.875,92 Kč

Město Litvínov 1.181.880,00 Kč

Celkem 9.936.755,92 Kč

 • Webové stránky:

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

 • E-mailový kontakt:

mapiilitvinova@gmail.com

 • Telefonní kontakt:

(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Fridrichová – projektová manažerka


 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1687291

Základní škola Litvínov - Hamr získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje dvě dotace na aktivity spojené s prevencí rizikového chování. První dotace bude využita na zajištění besed pro žáky 3. - 9. ročníků. Tématem besed je bezpečné chování v kyberprostoru a kyberšikany. Z druhé dotace bude financováno specializované studium pro školního metodika prevence.  

https://www.kr-ustecky.cz/

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

 • Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování.
 • Specializační studium pro školní metodiky prevence – akreditované MŠMT 250 hodinové studium.
 • Adaptační kurzy žáků

O2 Chytrá škola

o2
Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence
 

Šablony II Výzva č. 02_18_063.

šablony

2019-2020

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II  Výzva č. 02_18_063.

Projekt  Učíme se myslet s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010919 ve výši 1 044 514 ,- Kč je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Stručný popis:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu rozvojových aktivit.

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek.

Celé Česko čte dětem

Výsledek obrázku pro celé česko čte dětem Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Záložka do knihy spojuje školy

                               

Knihozvna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy ne znají hranice.

Ovoce a mléko do škol

  

Ovoce a zelenina do školCílemm projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

OVOV

ovov l Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Sportovní čtyřlístek

Projekt města Litvínova pro žáky 1.st. ZŠ. Rozvoj pohybových aktivit v oblasti gymnastiky, bruslení, lyžování a plavání.

TextovPodpora vzdělávání cizinců

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

fs

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

Život dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

 

Veselé zoubky

veselé zoubky Stejně jako v minulých letech připravila společnost dm i pro osmý ročník dm preventivního programu „Veselé zoubky“ soutěž o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“.

IKAP

 ikap Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

j Cílem je trvale snížit množství odpadu ze školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele.

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň pro základní školy -  obrázek o tom, jak se žije u nás a v jiných zemích. Program „Dnes jím jako" probíhá letos již po osmé a je zaměřen na Indii. Učitelům má pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělat své žáky, zajistit jim povědomí o situaci v rozvojové zemi a pomoci tím k zamyšlení, že můžeme svět kolem nás měnit.

Ptačí hodinka

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Ukončené projekty

Šablony I  Výzva č. 02_16_022.

Díky Výzvě 02_16_022 vzniklo ŠPP,  kde působí speciální pedagog. Bylo možné zrealizovat zařazení  žáků  se speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy). Byl podpořen  osobnostně  profesní rozvoj  pedagogů prostřednictvím  dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Byly zakoupeny pomůcky pro žáky (netbooky, deskové hry), bylo vybaveno ŠPP.

 

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách,
č.j.:MSMT - 28 283/2018


Termín: 1.1.2019 - 31.12. 2019,
částka: 87 395,- Kč - finance na učební pomůcky pro cizince a doučování

Adopce na dálku

Je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí.

Obědy pro děti

Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - OBĚDY PRO DĚTI. Cílem Projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Finanční příspěvek však zásadně není poskytován přímo rodinám dětí, ale prostřednictvím základních škol či školních jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem a pomoc nemohla být zneužita.

Minisčítání

Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život.