Navigace

Obsah

výzva k připomínkování

Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

Typ: ostatní
Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov byly zpracovány aktualizace strategických dokumentů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II spádového území ORP Litvínov. Součástí zprávy jsou:

 • Aktualizace Strategického rámce MAP pro území spádového území ORP Litvínov do roku 2023
 • Evaluace Akčního plánu na školní rok 2019-2020
 • Akční plán na školní rok 2020-2021
 • Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020

 

Nyní Vás proto vyzýváme k připomínkování těchto strategických dokumentů. Váš názor je pro nás důležitý. 

Zašlete, prosím, své připomínky v termínu do 23. 10. 2020 na e-mailovou adresu Petra.Zavazalova@mulitvinov.cz.

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/akcni-plan-map-ii-pro-orp-litvinov-1140cs.html

Práce i pro mě

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob s nízkou úrovní kvalifikace v lokalitě Litvínov a okolí. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou Aktivizační program, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace zapojených osob, znovuzačlenění a jejich uplatnění na TP.
Z tohoto projektu jsou na naší škole zaměstnány 2 osoby na dobu 7 měsíců.

.

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2019/2020

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony II.

Doučování, FIE, Badatelský klub, spec.pg., DVPP, vzájemné hospitace

1/2019-12/2020

1 044 514,-

Šablony III.

 

1/2021

 

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

Sportuj ve škole

Tělocvik navíc pro žáky ŠD

1-12/2020

 

O2 – Chytrá škola

Osvěta – bezpeční na internetu, digitání gramotnost

6/2019-11/2020

41 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2019-6/2020

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

11/2019 – 2/2020

 

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2019 – 1/2020

17 000,-

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

3/2019

90 800,-

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2019

 

 

Podpora vzdělávání cizinců

Podpora ČJ u cizinců

1-12/2020

140 244,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji DVPP

Adaptační kurzy žáků

5-12/2020

49 960,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji besedy pro žáky

Besedy pro žáky

5-12/2020

29 970,-

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek

9/2019

40 000,-

 

 

 

 

 

Celé Česko čte dětem

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

Mezinárodní výroba a výměna  záložek 1.stup+ 6.A,7.AB

 

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkonycelá ZŠ

 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

 

celá ZŠ

 

 

 

 

 

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2019 – 6/2020

 

Veselé zoubky

Prevence a osvěta žákům 1. ročníku

2020

 

IKAP 1 ÚK

Metodické skupiny vedené kraj.metodiky,  oblast biologická (gramotnost)

 

 

IKAP

Schola Humanitas – laboratorní práce

( spolupráce SŠ a ZŠ)

 

 

KAP 1

Krajský akční plán OMS – odborná metodická skupina

2019-2020

 

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

Skutečně zdravá škola – zapojení do iniciativy ke snížení plýtvání jídla v ŠJ

9/2019-6/2020

 

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň – seznámení s vrstevníky z chudých zemí

 3/2020

 

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

9/2019-6/2020

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek

11/2019

 

Ptačí hodinka

Zapojení do sčítání ptactva

1/2020

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

p

PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ

logo

,, PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,, Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova - faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby.  Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/ příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity, které budou díky tomuto projektu realizovány na ZŠ v Litvínově – Hamru:

 1. Zajištění školního asistenta- období 1.1.2020 – 31.12.2022
 2. Zajištění školního speciálního pedagoga – období 1.7.2020 – 31.12.2022
 3. Doučovací klub – období 1.1.2021 – 31.12.2022 ( 3 pedagogové po dobu 2 let budou vést 2x týdně doučovací klub)
 4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (týdenní příměstský tábor 1x ročně po dobu 3 let)
 5. Kariérové poradenství - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (zajištění 3 exkurzí / 1 rok , workshopů, nákup 25 ks tabletů, flipchartu)
 6. Zvyšování profesních kompetencí - 1.1.2021 – 31.12.2022 (9 pedagogů si zvýší své znalosti o FIE I. a Basic, 1 pedagog o FIE III.)
 7. Zapojování rodičů do aktivit školy - období1.1.2020 – 31.12.2022 (4 vybrané akce ročně např. Sv.Martin, Kytičkový běh, Dílny Velikonoce, Dílny Vánoce….)
 8. Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky - období 1.1.2020 – 31.12.2022

( 1 x ročně v přípravném týdnu proběhne třídenní výjezd pedagogického sboru, který má posílit školní tým a předcházet vyhoření).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

map2map3map4map1http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/analyticka-cast-1014cs.html

https://www.facebook.com/pg/MAPlitvinov/posts/?ref=page_internal

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působnost, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice partnera s finančním příspěvkem.

Základní údaje o projektu:

 • Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095

 • Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Harmonogram:

od 1. května 2019 do 30. dubna 2022

 • Financování:

ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast

 

 • Rozpočet:

MAS Naděje o.p.s. 8.754.875,92 Kč

Město Litvínov 1.181.880,00 Kč

Celkem 9.936.755,92 Kč

 • Webové stránky:

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

 • E-mailový kontakt:

mapiilitvinova@gmail.com

 • Telefonní kontakt:

(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Fridrichová – projektová manažerka


 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1687291

Základní škola Litvínov - Hamr získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje dvě dotace na aktivity spojené s prevencí rizikového chování. První dotace bude využita na zajištění besed pro žáky 3. - 9. ročníků. Tématem besed je bezpečné chování v kyberprostoru a kyberšikany. Z druhé dotace bude financováno specializované studium pro školního metodika prevence.  

https://www.kr-ustecky.cz/

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

 • Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování.
 • Specializační studium pro školní metodiky prevence – akreditované MŠMT 250 hodinové studium.
 • Adaptační kurzy žáků

O2 Chytrá škola

o2
Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence
 

Šablony II Výzva č. 02_18_063.

šablony

2019-2020

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II  Výzva č. 02_18_063.

Projekt  Učíme se myslet s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010919 ve výši 1 044 514 ,- Kč je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Stručný popis:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu rozvojových aktivit.

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek.

Celé Česko čte dětem

Výsledek obrázku pro celé česko čte dětem Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Záložka do knihy spojuje školy

                               

Knihozvna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy ne znají hranice.

Ovoce a mléko do škol

  

Ovoce a zelenina do školCílemm projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

OVOV

ovov l Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Sportovní čtyřlístek

Projekt města Litvínova pro žáky 1.st. ZŠ. Rozvoj pohybových aktivit v oblasti gymnastiky, bruslení, lyžování a plavání.

TextovPodpora vzdělávání cizinců

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

fs

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

Život dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

 

Veselé zoubky

veselé zoubky Stejně jako v minulých letech připravila společnost dm i pro osmý ročník dm preventivního programu „Veselé zoubky“ soutěž o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“.

IKAP

 ikap Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

j Cílem je trvale snížit množství odpadu ze školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele.

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň pro základní školy -  obrázek o tom, jak se žije u nás a v jiných zemích. Program „Dnes jím jako" probíhá letos již po osmé a je zaměřen na Indii. Učitelům má pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělat své žáky, zajistit jim povědomí o situaci v rozvojové zemi a pomoci tím k zamyšlení, že můžeme svět kolem nás měnit.

Ptačí hodinka

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Ukončené projekty

Šablony I  Výzva č. 02_16_022.

Díky Výzvě 02_16_022 vzniklo ŠPP,  kde působí speciální pedagog. Bylo možné zrealizovat zařazení  žáků  se speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy). Byl podpořen  osobnostně  profesní rozvoj  pedagogů prostřednictvím  dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Byly zakoupeny pomůcky pro žáky (netbooky, deskové hry), bylo vybaveno ŠPP.

 

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách,
č.j.:MSMT - 28 283/2018


Termín: 1.1.2019 - 31.12. 2019,
částka: 87 395,- Kč - finance na učební pomůcky pro cizince a doučování

Adopce na dálku

Je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí.

Obědy pro děti

Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - OBĚDY PRO DĚTI. Cílem Projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Finanční příspěvek však zásadně není poskytován přímo rodinám dětí, ale prostřednictvím základních škol či školních jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem a pomoc nemohla být zneužita.

Minisčítání

Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život.