Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

map2map3map4map1Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působnost, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice partnera s finančním příspěvkem.

Základní údaje o projektu:

  • Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095

  • Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Harmonogram:

od 1. května 2019 do 30. dubna 2022

  • Financování:

ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast

 

  • Rozpočet:

MAS Naděje o.p.s. 8.754.875,92 Kč

Město Litvínov 1.181.880,00 Kč

Celkem 9.936.755,92 Kč

  • Webové stránky:

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

  • E-mailový kontakt:

mapiilitvinova@gmail.com

  • Telefonní kontakt:

(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Fridrichová – projektová manažerka


 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1687291

Základní škola Litvínov - Hamr získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje dvě dotace na aktivity spojené s prevencí rizikového chování. První dotace bude využita na zajištění besed pro žáky 3. - 9. ročníků. Tématem besed je bezpečné chování v kyberprostoru a kyberšikany. Z druhé dotace bude financováno specializované studium pro školního metodika prevence.  

https://www.kr-ustecky.cz/

O2 Chytrá škola

o2
Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence
 

Šablony II Výzva č. 02_18_063.

šablony

2019-2020

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II  Výzva č. 02_18_063.

Projekt  Učíme se myslet s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010919 ve výši 1 044 514 ,- Kč je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Stručný popis:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu rozvojových aktivit.

Šablony I Výzva č. 02_16_022

š

2016-2018

Naše škola se zapojila do projektu Šablony I  Výzva č. 02_16_022.

Díky Výzvě 02_16_022 vzniklo ŠPP,  kde působí speciální pedagog. Bylo možné zrealizovat zařazení  žáků  se speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy). Byl podpořen  osobnostně  profesní rozvoj  pedagogů prostřednictvím  dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Byly zakoupeny pomůcky pro žáky (netbooky, deskové hry), bylo vybaveno ŠPP.

Podpora vzdělávání cizinců ve školách

Výsledek obrázku pro mšmt logo

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách,
č.j.:MSMT - 28 283/2018

Termín: 1.1.2019 - 31.12. 2019

částka: 87 395,- Kč - finance na učební pomůcky pro cizince a doučování

Celé Česko čte dětem

Výsledek obrázku pro celé česko čte dětem Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Záložka do knihy spojuje školy

                               

Knihozvna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy ne znají hranice.

Ovoce a mléko do škol

  

Ovoce a zelenina do školCílemm projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

OVOV

ovov l Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Sportovní čtyřlístek

Projekt města Litvínova pro žáky 1.st. ZŠ. Rozvoj pohybových aktivit v oblasti gymnastiky, bruslení, lyžování a plavání.

Chytré hlavy

CHHPS 2018 - zpět na úvod CHYTRÉ HLAVY PRO SEVER 2018 - Vršanská uhelná ze skupiny Seven Energy opět vyhlásila grantový program Chytré hlavy pro Sever na podporu technického a přírodovědného vzdělávání.Program je určený pro základní, střední a vysoké školy na Mostecku.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

fs

Adopce na dálku

Výsledek obrázku pro centrum narovinu logo Je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí.

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

Život dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

 

Veselé zoubky

veselé zoubky Stejně jako v minulých letech připravila společnost dm i pro osmý ročník dm preventivního programu „Veselé zoubky“ soutěž o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“.

Český den s českými vlajkami

Český den s českými vlajkami Vyvěsme 28. října nejvíce českých vlajek. Oslavte důstojně 100. výročí samostatné republiky a zapište se do České knihy rekordů.

Obědy dětem

logo_obedy.jpg Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - OBĚDY PRO DĚTI. Cílem Projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Finanční příspěvek však zásadně není poskytován přímo rodinám dětí, ale prostřednictvím základních škol či školních jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem a pomoc nemohla být zneužita.

 

IKAP

 ikap Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

j Cílem je trvale snížit množství odpadu ze školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele.

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň pro základní školy -  obrázek o tom, jak se žije u nás a v jiných zemích. Program „Dnes jím jako" probíhá letos již po osmé a je zaměřen na Indii. Učitelům má pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělat své žáky, zajistit jim povědomí o situaci v rozvojové zemi a pomoci tím k zamyšlení, že můžeme svět kolem nás měnit.

Sto let společného stravování

j Projekt Veřejné informační služby, spol. s r. o. s názvem "100 let společného stravování" je určen pro české základní a střední školy a školní jídelny. Projekt v sobě snoubí vzdělání, zábavu, komunikaci a soutěž o hodnotné ceny. Jeho cílem je zapojit co nejvíce škol a školních jídelen, které by mohly vyvrátit mýty spojené se školním stravováním a je chápán jako odrazový můstek k lepším podmínkám ve školních jídelnách a spokojeným zaměstnancům stravovacích provozů. 

Minisčítání

Minisčítání Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život

Didaktika člověka a příroda

Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze Science center. Projekt je zaměřen na inovace v oborových didaktikách biologie, fyziky, geografie a chemie, konkrétně identifikaci a řešení problematických míst kurikula (v učivu ročníků, kdy se žáci na základních školách s danými obory poprvé setkávají a v ročnících návazných).
 

Spolupracující třída