Navigace

Obsah

Prevence sociálně patologických jevů

Školní preventistka: Mgr. Lucie Husáková
Vážení rodiče,
v naší škole probíhá pro žáky 1. – 9. ročníků Minimální preventivní program zaměřený na
výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví.
V rámci školního vyučování budou žáci seznámeni s riziky:

• drogových závislostí, alkoholismu a kouření
• kriminality a delikvence
• virtuálních drog
• patologického hráčství
• záškoláctví
• šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
• xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu