Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Činnost ŠPP po stránce organizační a metodické zajišťuje vedoucí ŠPP.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na škole se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Právo navštívit ŠPP mají všichni zákonní zástupci podle potřeby.

ŠPP je podřízeno ředitelce školy a ředitelka školy zodpovídá za poskytování poradenských služeb na škole.

Pracovníci ŠPP:

Vedoucí ŠPP: výchovný poradce pro 1.stupeň: Mgr. Milena Lohniská
Výchovný poradce pro 2.stupeň : Mgr. Šárka Jandová
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Husáková
Školní speciální pedagog: Mgr. Lucie Husáková

Kontakty:

Mgr. Milena Lohniská, kabinet č. 14, 1.patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: lohnajar@centrum.cz
Mgr. Lucie Husáková, kabinet č. 14, 1. patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: luciehusakova@seznam.cz
Mgr. Šárka Jandová, kancelář č. 9, přízemí
tel.č. 773 826 342 e- mail: zshamr@zshamr.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. Milena Lohniská
pondělí 11.50 - 12.35 , středa 13.40 - 14.25
Mgr. Lucie Husáková út: 13,30 – 14,30 a dle předchozí dohody
Mgr. Šárka Jandová út: 8,00 – 8,45

Na koho se obrátit, když potřebuji poradit?

VÝCHOVNÝ PORADCE
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, záškoláctví (neomluvená absence), nekázeň.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Rizikové chování, šikana, kyberšikana, závislostní chování, nekázeň.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Školní neúspěch, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami- úprava podmínek vzdělávání, nekázeň.

ASISTENT PEDAGOGA:
Jedním z podpůrných opatření, které škola využívá, je asistent pedagoga. Asistent pedagoga pracuje ve třídě se všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Řídí se pokyny vyučujícího pedagoga a je metodicky veden vedoucím ŠPP.


Cílem ŠPP je přispívat k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

ŠPP má tuto náplň činností:

* prevenci školní neúspěšnosti; individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky;
* odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí;
* primární prevenci rizikového chování;
* kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
* péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;
* průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem;
* poradenskou činnost pro zákonné zástupce;
* metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
* poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situacích žáků, podporu pro pedagogy při zvládání obtížných situací.