Navigace

Obsah

Mimořádné opatření

MO o nošení ochranných prostředků dýchacích cest: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

MO k testování ve ZŠ a SŠ: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skolstvi

- Testují se všichni žáci včetně dětí v přípravných třídách 1x týdně v pondělí antigenními testy nebo 1x týdně kterýkoli den metodou PCR, pokud se k ní škola přihlásila.

- Testují se VŠICHNI zaměstnanci ZŠ, školní družiny, klubu a školních jídelen, které vaří pro žáky ZŠ 1x týdně v pondělí antigenními testy.

- Pokud dotyčný v den testovaní chybí, testuje se ihned po návratu do školy.

- Pokud je dítě do 10 let v karanténě nebo izolaci, ZŠ nevydává OČR, ale rodič si sám vyplní žádost o „krizové ošetřovné“. (odkaz zde: https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne)

- Karanténa a izolace trvá 5 dnů, po ukončení karantény či izolace je doporučeno nosit 5 dnů respirátor. Pokud má osoba příznaky, prodlužuje se.

- Do CFA se zapisují:

1. souhrnné počty testů každý den, kdy se testovalo

2. údaje o osobách s pozitivním AG testem a

3. seznam rizikových kontaktů při trasování.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY

- Žáci do 15 let nosí roušky ve všech společných prostorách, při vzdělávání nosit nemusí, pokud jsou usazeni.

- Obecně platí, že všichni zaměstnanci nosí ve vnitřních prostorách respirátor – výjimku mají pouze očkovaní pedagogové při vzdělávání, pokud se testují.

- Pedagogové po prodělaném covidu, neočkovaní nebo očkovaní, kteří se odmítají testovat pracují v respirátoru. Nemusí mít respirátor při cvičení, zpěvu, hře na hudební nástroj atp. a pokud je třeba, aby mu žák viděl na ústa – v takovém případě stačí štít. Dodržovat však musí rozestup min. 1,5m

Režim návratu ze zahraničí

Na základě Ochranného opatření  č. j.: MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN ze dne 8.7.2021 Vás informuji, že zaměstnanci a žáci jsou povinni informovat vedení školy o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech před nástupem na pracoviště / do školy.  V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.

Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na 
a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
d) osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice). 
Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují (např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19 k dispozici na ocko.uzis.cz, aplikace Tečka apod.).

V Litvínově dne  22. 7. 2021
Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy   

Organizace zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhajícím onemocněním Covid – 19

 

 • Škola nebude požadovat žádné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • Všichni zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy budou dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a v případě, že budou mít příznaky infekčního onemocnění, nebudou vstupovat do školy.
 • Všichni zaměstnanci, žáci a návštěvníci školy při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech budou mít zakryté dýchací cesty.

              Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)
 • Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky). Více o pravidlech a podmínkách preventivního testování je k dispozici v přiloženém manuálu. Tito žáci nebudou ve vnitřních prostorách cvičit ani zpívat. Při konzumaci jídla musí sedět u stolu minimálně 1,5 metru od ostatních. Uvedená opatření budou v platnosti pouze po dobu trvání screeningového testování  (předpokládáme do 9.9.2021).
 • Provozní zaměstnanci (dle svých přidělených místností):
 • zajistí efektivní úklid na mokro a dezinfekci všech prostor a ploch školy
 • průběžně budou doplňovat mýdla, dezinfekci, papírové ručníky a jednorázové rukavice
 • zajistí pravidelné větrání chodeb a šaten
 •  zajistí sběr a likvidaci odpadkových pytlů, které budou obsahovat použité testy

 

 • Třídní učitelé:                  
 • aktualizují kontakty na všechny žáky
 • seznámí žáky s hygienickými pravidly a zapíší do TK
 • seznámí žáky, že v případě onemocnění v průběhu dne mají kontaktovat TU popř. vyučujícího, který zajistí předání žáka do izolační místnosti
 • zajistí testování žáků 2.- 9.ročníků 1.,6.,9.září (vyjma žáků, jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí a písemně toto oznámí TU nebo žáků, kteří  prodělali v posledních 180 dnech Covid- 19 či byli očkovaní)
 • zajistí testování žáků 1.ročníků 2.,6.,9.září ( vyjma žáků, jejichž zákonní zástupci s testováním nesouhlasí písemně toto oznámí TU žáků, kteří prodělali v posledních 180 dnech Covid- 19 či byli očkovaní)
 • ŽŘŠ předají seznam žáků, kteří se nebudou testovat
 • testování nebude probíhat ve školní družině
 • Učitelé:                            
 • zajistí větrání tříd
 • Školní jídelna:    
 • zajistí označení stolu, kde se budou stravovat  netestovaní žáci
 • neumožní samoobslužný výdej příborů, nápojů – to zajistí dozor, ŠD,AP

 

 • Izolační místnost:  v případě nutnosti bude izolační místností školní knihovna, kde dozor nad žáky a informování zákonných zástupců zajistí p.Tomková.
 • Distanční výuka: v případě, že více jak polovina žáků bude v karanténě, žáci se po tuto dobu budou vzdělávat distančním způsobem.

  V Litvínově dne 25. 8. 2021                      Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy

Covid 19- informace, opatření

Akce školy, informace

Google Classroom - učebna (1.57 MB)                                  

Ošetřovné

Škola již žádost nevydává. Rodiče sami vyplní žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Název školy: Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
IČO: 47324287
Důvod uzavření: Usnesení vlády ČR

                                       

..