Navigace

Obsah

Reflektivní zpráva


„ Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437

Dne 16.11.2022 proběhly na naší ZŠ v Litvínově-Hamru třídní schůzky zákonných zástupců. Rodiče měli možnost společně diskutovat o přínosu projektu Podpora vzdělávání v Litvínově pro naši školu. Zákonní zástupci se shodli, že bylo velkým přínosem pro školu a žáky, že se mohli na jaře 2022 zúčastnit exkurze v iQlandii v Liberci, Techmánii v Plzni a workshopů na SOŠ v Hamru. Žáci se seznámili s možností vzdělávat se v různých oborech na SOŠ. V Liberci získali nové poznatky v oboru astronomie, fyziky a chemie. Rodiče byli rádi, že škola mohla díky projektu zprostředkovat potřebné informace i nevšední zážitky.

.....

.

..

logo

,, PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,, Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova - faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby.  Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/ příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity, které budou díky tomuto projektu realizovány na ZŠ v Litvínově – Hamru:

  1. Zajištění školního asistenta- období 1.1.2020 – 31.12.2022
  2. Zajištění školního speciálního pedagoga – období 1.7.2020 – 31.12.2022
  3. Doučovací klub – období 1.1.2021 – 31.12.2022 ( 3 pedagogové po dobu 2 let budou vést 2x týdně doučovací klub)
  4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (týdenní příměstský tábor 1x ročně po dobu 3 let)
  5. Kariérové poradenství - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (zajištění 3 exkurzí / 1 rok , workshopů, nákup 25 ks tabletů, flipchartu)
  6. Zvyšování profesních kompetencí - 1.1.2021 – 31.12.2022 (9 pedagogů si zvýší své znalosti o FIE I. a Basic, 1 pedagog o FIE III.)
  7. Zapojování rodičů do aktivit školy - období1.1.2020 – 31.12.2022 (4 vybrané akce ročně např. Sv.Martin, Kytičkový běh, Dílny Velikonoce, Dílny Vánoce….)
  8. Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky - období 1.1.2020 – 31.12.2022

( 1 x ročně v přípravném týdnu proběhne třídenní výjezd pedagogického sboru, který má posílit školní tým a předcházet vyhoření).

.

.

..

Reflektivní zpráva

.

„ Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437

Dne 12. 4. 2022 proběhly na naší ZŠ v Litvínově-Hamru třídní schůzky zákonných zástupců. Rodiče měli možnost společně diskutovat o přínosu projektu Podpora vzdělávání v Litvínově pro naši školu. Rodiče ocenili, že se žáci mohli v září 2021 zúčastnit exkurze v Tušimicích, v říjnu exkurze v iQlandii v Liberci a v listopadu workshopů na SOŠ v Hamru.  Žáci se seznámili s možností vzdělávat se v oboru kadeřnice, truhlář, grafický designér, aranžér a krejčí. V Liberci získali nové poznatky v oboru astronomie, fyziky a chemie. Rodiče byli rádi, že škola mohla díky projektu zprostředkovat potřebné informace i nevšední zážitky.

 

Reflektivní zpráva

  .„ Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“ - CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437

Dne 7. 9. 2021 proběhly na naší ZŠ v Litvínově-Hamru třídní schůzky zákonných zástupců. Rodiče měli možnost společně diskutovat o přínosu projektu Podpora vzdělávání v Litvínově pro naši školu. Ocenili zakoupení 25 tabletů a 1 flipchart, které slouží k podpoře kariérového poradenství. Žáci   spolu s výchovnou poradkyní, která má na starost kariérové poradenství, mají možnost vyhledávat a porovnávat nabídky středních škol, nabídky prací v našem regionu, sledovat portály úřadů práce apod. Rodiče také uvítali, že se žáci mohli zúčastnit workshopů na SOŠ v Hamru v červnu 2021 a exkurzí do iQlandie v Liberci.  Žáci se seznámili s možností vzdělávat se v oboru kadeřnice, truhlář a získali nové poznatky v oboru astronomie, fyziky a chemie. Rodiče byli rádi, že škola mohla díky projektu dětem zajistit nové učební pomůcky a zprostředkovat potřebné informace i nevšední zážitky.

 

...

.

..

.

..

..

..

..

..

..

...

......

 

.

..

...

.

..

.

......

..

....

....

.

.

.

..