Navigace

Obsah

logo

,, PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ“

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,, Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

Projekt reaguje na zhoršenou vzdělanostní strukturu obyvatel Litvínova - faktoru, který je nepříznivý z hlediska budoucnosti regionu. Projekt cílí na podporu dětí a žáků v litvínovských školách – aktivity projektu jsou zaměřené především na podporu dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají speciální vzdělávací potřeby.  Projekt se zaměřuje na podporu a prohloubení společného vzdělávání, na vytvoření prostředí ve školách, které umožní dětem a žákům maximálně rozvinout svůj potenciál pro budoucí uplatnění v životě.

Projekt zastřešuje město Litvínov jako žadatel/ příjemce dotace ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou litvínovské základní a mateřské školy zřízené městem Litvínov, střední škola – Schola Humanitas, dále Sportovní soukromá základní škola. Město Litvínov, jako koordinátor vzdělávací politiky v území, vytvoří ve spolupráci s partnery projektu fungující systém podpory společného vzdělávání na území města Litvínova.

Aktivity projektu jsou nastaveny systémově tak, aby pokryly celou škálu potřebných podpor, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují s cílem zajištění maximálního pozitivního efektu na rozvoj dětí a žáků.  Jedná se o aktivity školní (např. doučování, kariérové poradenství) i mimoškolní (např. kroužky, vzdělávací aktivity o prázdninách), aktivity zaměřené na podporu spolupráce školy a rodiny (školní akce pro rodiče a žáky, děti), aktivity zaměřené na rozvoj a podporu pedagogů (získání dobré praxe v rámci zahraniční služební cesty, další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení dobré praxe mezi pedagogy, financování personální podpory v podobě školního asistenta, speciálního pedagoga či psychologa), aktivity města (workshopy pro úředníky, zřízení pozice koordinátora inkluze pro obec, zajištění zahraniční služební cesty do Finska).

Aktivity, které budou díky tomuto projektu realizovány na ZŠ v Litvínově – Hamru:

  1. Zajištění školního asistenta- období 1.1.2020 – 31.12.2022
  2. Zajištění školního speciálního pedagoga – období 1.7.2020 – 31.12.2022
  3. Doučovací klub – období 1.1.2021 – 31.12.2022 ( 3 pedagogové po dobu 2 let budou vést 2x týdně doučovací klub)
  4. Vzdělávací aktivity o prázdninách - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (týdenní příměstský tábor 1x ročně po dobu 3 let)
  5. Kariérové poradenství - období 1.1.2020 – 31.12.2022 (zajištění 3 exkurzí / 1 rok , workshopů, nákup 25 ks tabletů, flipchartu)
  6. Zvyšování profesních kompetencí - 1.1.2021 – 31.12.2022 (9 pedagogů si zvýší své znalosti o FIE I. a Basic, 1 pedagog o FIE III.)
  7. Zapojování rodičů do aktivit školy - období1.1.2020 – 31.12.2022 (4 vybrané akce ročně např. Sv.Martin, Kytičkový běh, Dílny Velikonoce, Dílny Vánoce….)
  8. Skupinové výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky - období 1.1.2020 – 31.12.2022

( 1 x ročně v přípravném týdnu proběhne třídenní výjezd pedagogického sboru, který má posílit školní tým a předcházet vyhoření).

......

..

....

....

.

.

.

..