Navigace

Obsah

MAP IV ORP Litvínov

MAP IV ORP Litvínov 1.TZ Typ: PNG obrázek, Velikost: 153.16 kB

.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov

5. Tisková zpráva o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

4. Tisková zpráva o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

3. Tisková zpráva o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

2. Tisková zpráva o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

1. Tisková zpráva o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov

.

INFORMACE O PROJEKTU

Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov“

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov“, nebo také MAP III, je navazujícím projektem
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický
dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast
obce s rozšířenou působností, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky
vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného
území.
Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační
platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti
vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.
Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi
neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských
zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.
Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice
partnera s finančním příspěvkem.
Základní údaje o projektu:
Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023025
Poskytovatel dotace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání 2014–2020
Harmonogram:
od 1. května 2022 do 30. listopadu 2023
Financování:
ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast
Rozpočet:
MAS Naděje o.p.s. 1.583.064,73 Kč
Město Litvínov 622.839,00 Kč
Celkem 2.205.903,73 Kč
Webové stránky:
https://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-vzdelavani-iii-pro-orp-litvinov/
E-mailový kontakt:
mapiilitvinova@gmail.com
Telefonní kontakt:
(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Rejčová – ředitelka MAS Naděje o.p.s.

map1http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/analyticka-cast-1014cs.html

https://www.facebook.com/pg/MAPlitvinov/posts/?ref=page_internal

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se na oblast vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol pro konkrétní správní oblast obce s rozšířenou působnost, skládající se z podrobné analýzy problémů a potřeb v oblasti vzdělávací politiky vč. shody zapojených subjektů na prioritách řešené oblasti a návrhu konkrétních aktivit nutných pro rozvoj daného území.

Na jeho tvorbě se podílí všichni klíčoví aktéři z oblasti školství. V rámci této tvorby dochází k vytváření komunikační platformy mezi mateřskými školami, základními školami a dalšími subjekty, mající vliv a zájem o rozvoj v oblasti vzdělávací politiky. Do projektu je zapojeno celkem 15 subjektů.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání na území ORP Litvínov podporou spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, pedagogů, rodičů a žáků a všech ostatních aktérů v území.

Na realizaci navazujícího projektu se podílí MAS Naděje o.p.s. jakožto nositel projektu a město Litvínov z pozice partnera s finančním příspěvkem.

Základní údaje o projektu:

 • Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095

 • Poskytovatel dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Harmonogram:

od 1. května 2019 do 30. dubna 2022

 • Financování:

ex ante, 100% podpora, 0% spoluúčast

 

 • Rozpočet:

MAS Naděje o.p.s. 8.754.875,92 Kč

Město Litvínov 1.181.880,00 Kč

Celkem 9.936.755,92 Kč

 • Webové stránky:

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

 • E-mailový kontakt:

mapiilitvinova@gmail.com

 • Telefonní kontakt:

(+420) 775 250 233 Ing. Kamila Fridrichová – projektová manažerka

15. tisková zpráva o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“

...

8. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (739.18 kB)

9. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (731.85 kB)

Covid školy neskolil, rozvolňování vítají všichni

V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili mnohé. Přesto se už všichni těší na rozvolnění. Pauza v prezenční výuce byla dlouhá, a proto ani sebelepší technologie nepomohou učitelům udržet žáky u počítačů. Člověk je tvor společenský a rozvoj sociálních dovedností a kontaktů je zejména pro žáky klíčový. „Délka distanční výuky se u některých dětí odráží ve snížené motivaci žáků a ovadnutí pozornosti při výuce. Je proto dobře, že nastává doba pomalého, ale snad jistého rozvolňování,“ sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí Odboru školství a sociálních věcí města Litvínova. Objevila se i pozitiva, jako například zlepšení technologického vybavení škol, zvýšené digitální kompetence pedagogů ve výuce nebo lepší organizace výuky, dodala Knoblochová. Neobvyklé době se také snažil přizpůsobit i projekt zaměřený na spolupráci škol s názvem Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání II v ORP Litvínov. „Prosíťování škol a jejich spolupráce je pro nás prioritou“ sdělila Monika Růžičková, manažerka projektu. „Proto jsme se snažili být pro školy přínosem i v této době. Naši pracovníci zasílali ředitelům a pedagogům tipy na zlepšení dálkové výuky, akce zaměřené na posílení digitálních kompetencí učitelů nebo jsme průběžné mapovali jejich potřeby, které s výukou souvisí. Zjištěné skutečnosti jsme pak sdíleli napříč celým systémem základních a mateřských škol na Litvínovsku,“ dodala. Pracovníky škol čeká po úplném uvolnění řada prezenčních vzdělávacích akcí, o které si vedení škol řeklo v době před covidem.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP
Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iipro-orp-litvinov/
V Litvínově 3.5. 2021

Formativní hodnocení jako inspirace pro školy na Litvínovsku
S ohledem na situaci výuky v době epidemie, se diskutovala řada možností hodnocení žáků. Jednou z forem, jak hodnotit žáky způsobem odpovídajícím epidemiologické situaci, bylo také formativní hodnocení. „Formativní způsoby hodnocení podporují motivaci žáka k dalšímu vzdělávání a poskytují mu srozumitelné informace o tom, jak se mu daří a co je třeba dělat pro další rozvoj,“ sdělila vedoucí odboru školství a sociálních věcí města Litvínova Veronika Knoblochová. „Vzdělávání distančním způsobem kladlo na žáky vysoké nároky v oblasti vnitřní motivace, vytrvalosti, schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci. Odpovědnost žáků za vlastní učení, práce s časem a plnění svých povinností představuje stěžejní dovednosti pro úspěšné zvládání distanční výuky“, dodala. Výhodou formativního hodnocení je, že umožní žákům identifikovat své slabé a silné stránky, sledovat svůj vlastní pokrok, celý proces učení a nalézat vhodné cesty pro svůj další rozvoj. „Vítáme, že projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov nám umožňuje pružně reagovat na potřeby škol a v této konkrétní situaci zafinancovat a zrealizovat pro pedagogy školy na toto téma,“ uvedla vedoucí odboru. Řada škol v rámci formativního hodnocení využila možnost zaslat žákům motivační dopis v tomto pololetí. Metoda formativního hodnocení se také ukazuje jako možná alternativa hodnocení žáka pro dobu plného otevření škol.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP
Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-iipro-orp-litvinov/
V Litvínově 3.5. 2021

7. tisková zpráva o projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov" (81.88 kB)

VRÁTÍ SE DĚTI DO KROUŽKŮ A KE SPORTU?
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Litvínov se jeho účastnící zabývali také otázkou, jaké dopady budou mít na Litvínovsku dlouhodobě zavřené školy a volnočasové aktivity na chuť dětí vrátit se zpět do sportovních oddílů a kroužků, ve kterých z dětského pohledu kdysi dávno trávily několik odpolední v týdnu.
V době zákazu podobných aktivit na jaře 2020 museli vedoucí a trenéři improvizovat a hledat cesty, jak své svěřence u pohybu udržet. Začali využívat nejrůznějších sociálních sítí typu facebook či youtube a dalších aplikací k organizaci on-line tréninků a tzv. „výzev“, kdy děti na dálku soutěžily v dovednostech, které souvisely s jejich sportem či kroužkem a které zároveň bylo možno provádět individuálně, přitom se natočit na video a pochlubit se vlastním výkonem na síti. Pro děti to bylo nové a rády se do podobných soutěží zapojily. Nicméně už v létě se ukázalo, že pro část z nich je obtížné i po téměř dvouměsíční pauze vrátit se k pravidelnému sportování.
Tento trend jednoznačně zesílil po uzavření sportovišť na podzim 2020. Pozastavení rozjetých soutěží a omezení setkávání dětí na trénincích a závodech vrátilo situaci o půl roku zpět k on-line aktivitám. Trenéři i děti v tomto období velmi pokročili ve využívání distančních nástrojů včetně nových prostředků jako videa tréninků nastavených na podmínky lockdownu, jejichž rejstřík se výrazně rozšířil. U většiny sportů se ale jednalo zejména o udržování fyzické kondice dětí, pouze ve výjimečných případech bylo možno podobných způsobem vylepšovat technické dovednosti. To je ale u řady sportů zásadní, sportovní gymnastika nebo plavání jsou na tréninku na nářadí či v bazénu přímo závislé.
On-line tréninky zpočátku, kdy bylo možno věřit, že se přerušené soutěže znovu obnoví, u většiny dětí fungovaly. Nicméně postupem času nadšení z nových metod začalo opadat, navrch začalo získávat zklamání ze ztráty kamarádů a spoluhráčů a děti takovéto „sportování“ přestávalo bavit.
Podle některých trenérů se postupem doby dostavila u části dětí rezignace, takže se postupně přestaly zapojovat do on-line tréninků a nakonec kontakty s trenéry úplně přerušily, někdy dokonce bylo podobné ukončení „sportování“ doprovázeno roztržkou s trenéry.
Jak uvedla místopředsedkyně Sdružení sportovních klubů Lenka Dvořáková, podle dostupných informací z oddílů jsou na tom poněkud lépe děti provozující individuální sporty jako je atletika či cyklistika, kde je možnost tréninků v malých skupinkách nebo individuální trénování přirozenější. Na oddíly provozující kolektivní sporty mohou podle ní být dopady omezení kontaktů se spoluhráči a zrušení soutěží na ochotu dětí vrátit se ke sportu a do oddílu velmi bolestné.
Podle předsedy florbalového oddílu SK Bivoj Litvínov Tomáše Arazima se na přerušení kontaktů s dětmi často podepisuje také skutečnost, že konverzace s mladšími dětmi by měla probíhat prostřednictvím jejich rodičů. Rodiče ale postupem doby také ztrácejí trpělivost a jsou stále méně ochotni informace určené jejich dětem předávat. Florbalisté proto začali využívat pro komunikaci se svými členy speciální komunikační platformu, zatím pro ty starší 16 let, nicméně stále hledají způsob, jak zapojit i ty mladší.
Lenka Dvořáková v této souvislosti upozornila i na další opomíjený faktor, kterým je pokles motivace trenérů pokračovat ve vedení dětí po ukončení uzávěry. V řadě případů se jedná o neprofesionály, kteří si během téměř roční uzávěry našli jinou náplň všedních odpolední a víkendů, původně trávených na tréninku nebo doprovodem dětí na zápasy a soutěže. A velká část z nich bude nyní důkladně zvažovat, zda znovu přebírat odpovědnost za cizí děti a dohadovat se s jejich rodiči, kteří vědí daleko lépe, jak se má trénovat i jak by měla vypadat sestava a taktika ve víkendovém zápase.
Oddíly se snaží riziku odlivu dětí po ukončení uzávěry čelit nejrůznějšími způsoby, od zvyšování kvalifikace trenérů v průběhu uzávěry přes rozšiřování nabídky aktivit o prázdninách až po snižování členských příspěvků. Ve skutečnosti se ale účinnost těchto nástrojů projeví až po návratu k normálnímu chodu, kdy budou jednotlivé oddíly sčítat ztráty způsobené covidem. Doufejme, že budou co nejmenší a děti se od počítačů zase vrátí na hřiště a do tělocvičen v co největším počtu.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

.

5. tisková zpráva o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“

6. tisková zpráva o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“ (210.02 kB)

ŠKOLY NA LITVÍNOVSKU SE ZLEPŠILY V ONLINE VÝUCE
V Litvínově dne 14.2.2021
Všechno zlé je k něčemu dobré, a platí to i o covidu. Díky pandemii, která zasáhla české školství, získaly školy na Litvínovsku dostatek času na investice, modernizaci nebo zvelebování škol.
„Z mapování potřeb základních a mateřských škol, které proběhlo v minulém roce vyplynulo, že se školy v Litvínově a v jeho okolí rozhodly investovat do počítačového vybavení, které zjednodušilo a zvýšilo dostupnost výuky na dálku. K významnému posunu došlo také u pedagogů, kteří oproti jaru 2020 zvýšili kvalitu online výuky a celkově se zlepšili ve využívání moderních technologií,“ sdělila Veronika Knoblochová, vedoucí odboru Školství a sociálních věcí města Litvínova.
Dotazníkové šetření, které proběhlo ke konci roku 2020 mezi řediteli škol, monitorovalo jejich úspěchy, potenciál a příležitosti napříč oblastmi vzdělávání. Z výsledků vyplynulo, že školy získaly více finančních prostředků na počítačové technologie nebo pořizování nových moderních učeben. „Některé školy si také poradily s posilováním kompetencí pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jiné si zase zvelebily třídy nebo školní zahradu. Naopak jako problém se v důsledku covidové pandemie ukázal omezený kontakt s rodiči a komunikace s nimi. Přitom právě spolupráce s rodinou posiluje vzájemné vazby mezi školním prostředím, učiteli a dětmi,“ dodala Knoblochová.
„Zpracovaný agregovaný souhrn potřeb škol byl realizován díky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov a je zajímavým podkladem pro jejich rozvoj, například v oblasti vzdělávání pedagogů, spolupráce se středními školami, zaměstnavateli, odbornými službami nebo vazbami na mimoškolní prostředí,“ sdělila Monika Růžičková, manažerka projektu.
Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov,“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011095).
Více informací o projektu: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/

Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

Typ: ostatní
Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov byly zpracovány aktualizace strategických dokumentů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II spádového území ORP Litvínov. Součástí zprávy jsou:

 • Aktualizace Strategického rámce MAP pro území spádového území ORP Litvínov do roku 2023
 • Evaluace Akčního plánu na školní rok 2019-2020
 • Akční plán na školní rok 2020-2021
 • Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020

 

Nyní Vás proto vyzýváme k připomínkování těchto strategických dokumentů. Váš názor je pro nás důležitý. 

Zašlete, prosím, své připomínky v termínu do 23. 10. 2020 na e-mailovou adresu Petra.Zavazalova@mulitvinov.cz.

http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/akcni-plan-map-ii-pro-orp-litvinov-1140cs.html

.

p