Navigace

Obsah

Prevence rizikového chování

Školní preventistka: Mgr. Lucie Husáková
Vážení rodiče,
v naší škole probíhá pro žáky 1. – 9. ročníků Preventivní program školy zaměřený na
výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví.
V rámci školního vyučování budou žáci seznámeni s riziky:

  • netolismu
  • sextingu, kybergroomingu apod.
  • návykových látek
  • tabákových výrobků
  • sebepoškozování
  • záškoláctví
  • šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
  • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu
Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence

KiVa

Naše škola patří mezi 24 škol celé České republiky, ve kterých probíhal pilotní program proti šikaně KiVa. Tento preventivní program probíhal v průběhu celého školního roku napříč ročníky 1. i 2. stupně.  Jsme velmi rádi za možnost zapojit se to tohoto programu a za získané zkušenosti pro další práci s našimi žáky.

HHC – nová psychoaktivní látka v ČR

HHC je další z mnoha kanabinoidů, který pochází z konopí. Jedná se o novinku, která dorazila
do Čech z USA. Má podobné účinky jako THC a v ČR je jeho prodej legální. Nejčastěji se
prodává ve formě bonbonů, gumových medvídků, čokolády, květů, olejů, vape náplní apod.
HHC začne působit u jedlých bonbonů obvykle za delší dobu než u kouření nebo vapování.
Doba trvání účinků je individuální. Po požití mohou nastat poruchy vědomí, které někdy
trvají i 24 až 48 hodin. Kvůli požití bonbonů s HHC bylo v poslední době hospitalizováno
několik dětí na Karlovarsku. Cukrovinky s HHC se neprodávají jako potraviny, ale nabízejí se
jako tzv. sběratelské předměty v trafikách nebo v pouličních prodejních automatech.
Zmiňované účinky na psychiku jsou rovněž velmi individuální. HHC vyvolává pocity euforie a
stimulace. Pří užití velké dávky pak změněné zrakové a sluchové vnímání, změny srdečního
tepu a tělesné teploty a změny v poznávání. Mezi další vedlejší účinky patří: sucho v ústech,
zarudlé oči, nespavost a v některých případech také úzkost nebo závrať.
Jaká jsou hlavní rizika HHC? Zásadním problémem je nejasný původ této syntetické látky,
která se ke konzumentovi dostane. Jelikož se jedná o sběratelský předmět, není nikde
uvedeno dávkování. Výzkum účinků HHC neexistuje. Účinky této látky na lidské zdraví tedy
nejsou dosud známy.
https://www.zelenazeme.cz/konopny-magazin/o-konopi/1606-hhc-ucinky-a-pouziti
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ministerstvo-chysta-zakaz-cukrovinek-s-hhc-40459637

Sebepoškozování dětí - varovné signály a kde hledat pomoc: (16.04 kB)

 Kratom - nová návyková látka
Kratom je prášek zelené, žluté a červené barvy, který lze užívat jako prášek, kapsle nebo čaj. Kratom byl zatím klasifikován jako potravina podle platné evropské legislativy, takže jeho prodej není jinak dále regulován.  Hlavní účinné látky kratomu (mitragynin a jeho deriváty) jsou atypické opioidy, které vyvolávají euforii a útlum a omezují vnímání bolesti.  Vedlejší účinky kratomu jsou podobné jako u jiných opioidních drog – nevolnost až zvracení, pocity horka, svědění a zácpa. Podle individuální snášenlivosti může zvláště ve větších dávkách působit silně tlumivě nebo naopak vyvolat podrážděnost a úzkost. S ohledem na stimulační účinky je kratom oblíben nejvíce u mladých lidí a zejména pak u studentů. Prodejci uvádí, stejně jako u nikotinových sáčků, že jde o sběratelský předmět.
 Hlavním negativním jevem spojeným s jeho užíváním je riziko vzniku závislosti. Hodnotící zpráva uvádí vedle některých benefitů užívání kratomu také riziko toxicity a psychoaktivní potenciál kratomu. Hodnotící zpráva EWS popisuje též úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Odborníci se shodují na tom, že prodej kratomu dětem a mladistvým do 18 let by měl být zakázán. Momentálně probíhají jednání mezi ministerstvy a RVKPP o jeho případném zařazení na seznam návykových látek.

Nenech to být a pojď pomáhat s námi!

ZŠ v Hamru registrována v projektu NNTB - Nenech to být a pojď pomáhat s námi!, který je zaštítěn MŠMT. Tento projekt slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti z ČR. Oznámení o rizikovém chování zaslané prostřednictvím webu www.nntb.cz či prostřednictvím mobilní aplikace bude předáno školnímu metodikovi prevence (Mgr. Lucie Husáková). Ten upozornění v nejbližším termínu projedná na schůzce školního poradenského pracoviště a vedení školy. Budou stanovena opatření k dalšímu postupu.
Mgr. Lucie Husáková

Desatero k prevenci

. Základní škola v Hamru se zapojila do projektu s názvem Desatero k prevenci. Preventivní program je určen žákům 2. stupně  a  je realizován spolkem PRESAFE za podpory MŠMT. Jde o seriál 10 edukativních videí k problematice šikany, extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu a na tabáku, látkové závislosti i nelátkové závislosti, poruch příjmu potravy, syndromu týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Každé video je doplněno také online kvízem, který účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.