Navigace

Obsah

Prevence rizikového chování

Školní preventistka: Mgr. Lucie Husáková
Vážení rodiče,
v naší škole probíhá pro žáky 1. – 9. ročníků Preventivní program školy zaměřený na
výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví.
V rámci školního vyučování budou žáci seznámeni s riziky:

• drogových závislostí, alkoholismu a kouření
• kriminality a delikvence
• virtuálních drog
• patologického hráčství
• záškoláctví
• šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
• xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence