Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Milena Lohniská

Výchovným poradcem školy je: Mgr. Milena Lohniská

Pomůže vám při řešení:

- výchovných problémů

- vzdělávacích problémů, dyslektických obtíží

 

Konzultační hodiny:

místnost č. 30 nebo 33, úterý, středa 12.45 - 13.30

Žáci mohou kontaktovat výchovného poradce v dopoledních hodinách každý pracovní den.

Je možné se domluvit individuálně podle potřeby  - tel. 773 826 346

 

Kariérová poradkyně: Mgr. Šárka Jandová
Konzultační hodiny:
Místnost č.14, úterý 10.00-14.00 hod., středa 7.00-11.00 hod., nebo po předchozí domluvě.
Kontakt: jandova@zshamr.cz
Kariérová poradkyně zajišťuje:
- poskytování dlouhodobé individualizované podpory žákům a jejím zákonným
zástupcům
- podporu motivace žáků k dalšímu vzdělávání, volbě povolání či zaměstnání
- koordinaci spolupráce mezi ZŠ a SŠ
- depistáž žáků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání
- spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými nebo
poradenskými pracovníky
- výběr SŠ

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Petra Vojtěchová

Pracovní náplň: Školní speciální pedagog vykonává činnosti depistážní (screeningové), konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční. Dále komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci a spolupracuje jak se školskými poradenskými zařízeními, tak se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami. Školní speciální pedagog se rovněž podílí na vytváření pedagogicko-psychologických služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

Konzultační hodiny: místnost č. 33, středa 12.30-14.00
Žáci mohou kontaktovat speciálního pedagoga kdykoli v době vyučování, schůzka se zákonnými zástupci je možná individuálně po předchozí domluvě.
Email: 
petra.vojtechova.zshamr@gmail.com

Školní metodik prevence Mgr. Lucie Husáková

Sídlo: místnost č. 14

Konzultační hodiny: po předchozí dohodě

Kontakt luciehusakova@seznam.cz

Náplň práce:

 

Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.

Více viz záložka primární prevence.