Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Při vědomí nutnosti rozvoje demokratické společnosti, na základě občanské angažovanosti a odpovědnosti jsme se my, učitelé a žáci Základní školy Hamr, Mládežnická 220, okres Most, rozhodli ustanovit dne 1.9. 2010 školní dětský parlament.

Typ organizace
Školní dětský parlament se zřizuje jako organizace žáků vykonávající svoji činnost v rámci Základní školy Hamr, Mládežnická 220, okres Most.

Název a sídlo
Školní dětský parlament se zřizuje s názvem: Školní parlament
Sídlem parlamentu je: Základní škola Hamr, Mládežnická 220, Litvínov 8, okres Most

Vymezení základního účelu
Školní parlament se zřizuje za účelem výchovy žáků a učitelů k sebevědomému a zodpovědnému životu v demokratické společnosti.

Okruhy našeho zájmu
1. Činností parlamentu se podílet na rozvoji demokracie a tím zabraňovat negativním jevům ve společnosti (rasismus, nesnášenlivost, xenofobie a jiné projevy patologického chování).
2. Dbát na dodržování práv žáka a posilování jeho sebevědomí.
3. Zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi žáky, učiteli a veřejností. Vytvářet zdravou pracovní atmosféru.
4. Neustále vylepšovat vybavení školy a její okolí.
5. Snažit se o ekologické chování, podílet se na mapování a zlepšování ekologické situace v našem okolí.
6. Podporovat zdravý životní styl volný čas, kulturní vyžití, sport.
7. Informovat veřejnost o dění ve škole – formou článků v tisku a prostřednictvím parlamentní nástěnky.

Práva žáků

• Právo na vyslovení a obhajobu svého názoru.
• Právo být sám sebou, žít v souladu se svým přesvědčením.
• Právo na respektování různých odlišností a schopností jednotlivých žáků.
• Právo na slušné a důstojné jednání ze strany učitelů i spolužáků.
• Právo požádat o další informace, právo říci, že něčemu nerozumím.
• Právo na zdravé pracovní prostředí - větrané třídy, pohyb o přestávkách, respektování přestávek, možnost relaxace.
• Právo na zdravé učební prostředí, které posiluje aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci.
• Právo na smysluplný obsah učiva.
• Právo na obranu před zesměšňováním, ponižováním a šikanou.
• Právo na ochranu před zasahováním do soukromí žáků.
• Právo mít možnost odmítnout různé návrhy a nátlaky ze strany učitelů i žáků.
• Právo na veselého, spravedlivého a spokojeného učitele. Právo podílet se na tvorbě školního řádu.

Pravidla soužití na naší škole

žák - učitel
• slušně, zřetelně zdravit a oslovovat učitele
• mluvit jen s dovolením
• slušně odpovídat na otázky
• mít odvahu říct svůj názor
• být ochotný, podporovat spolupráci
• neskákat do řeči, nevykřikovat
• nebýt drzý, neodmlouvat
• zbytečně neprovokovat
• nepodlézat
• neohrožovat sebe i učitele divokým chováním např. honění, strkání, házení ostrých předmětů atd.

učitel - žák
• správně a ohleduplně oslovovat žáky
• řešit problémy v klidu
• být spravedlivý
• pracovat s legrací a smyslem pro humor
• být spolehlivý a trochu přísný
• být vstřícný ‚ochotný a tolerantní
• nekřičet, netřískat s věcmi
• neponižovat žáky
• nenadržovat
• netrpět šikanování
• nepoužívat fyzické násilí
• nenadávat vulgárně
• neodhánět žáky, když něco chtějí

žák - žák
• oslovovat se křestním jménem
• tvořit dobrý kolektiv
• tolerovat názor druhého
• být k sobě slušní, pozorní a upřímní
• spolupracovat, půjčovat si věci, pomáhat si
• řešit problémy s humorem
• nechat druhé domluvit, slyšet se navzájem
• neubližovat si fyzicky ani psychicky
• nebýt vulgární
• nepřekřikovat se
• nevysmívat se a neponižovat