Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Při vědomí nutnosti rozvoje demokratické společnosti, na základě občanské angažovanosti a odpovědnosti jsme se my, učitelé a žáci Základní školy Hamr, Mládežnická 220, okres Most, rozhodli ustanovit dne 1.9. 2010 školní dětský parlament.
 

Koordinátorka školního parlamentu - Michaela Kornalíková

Pravidla našeho parlamentu
1. Jsme součástí jednoho týmu.
2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
3. Respektujeme názory všech, tzn. i mladších spolužáků.
4. Snažíme se řešit školní problémy.
5. Snažíme se o přátelskou atmosféru ve škole.
6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.
8. Připravujeme pro svoje spolužáky zajímavé akce.
9. Informujeme veřejnost o dění ve škole – formou článků v tisku, webových stránek školy a
prostřednictvím parlamentní nástěnky.

Úkoly školního parlamentu pro období
2023 / 2024

1. Aktivní práce zvolených zástupců s třídním kolektivem a vedením školy.
2. Příprava tematických dnů a soutěží pro žáky naší školy.
3. Organizace odpoledních společenských akcí a setkání.
4. Zapojení se do charitativních sbírek.
5. Zapojení Mateřské školky Beruška do akcí školy.

Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení.
Parlament je tvořen zástupci tříd 4. – 9. ročníku, kteří jsou zvoleni třídním kolektivem. Žáci se
scházejí jedenkrát za měsíc, jejich schůzky jsou zpravidla v rozsahu jedné vyučovací hodiny. V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které  pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání je vypracován zápis o jeho obsahu a závěrech.

Volby do školního parlamentu
Každá třída od 4. do 9. ročníku si zvolí dva zástupce, kteří se zapojí do dění ve školním  parlamentu do pátku 8. září 2023, kdy nahlásí vybrané děti koordinátorovi parlamentu.
Schůzky školního parlamentu 1 x měsíčně v pondělí v 7:30 + mimořádné schůzky dle potřeby (při pořádání větších akcí)

I. POLOLETÍ
1. 11. 9. 2023 – ÚVODNÍ SETKÁNÍ
2. 2. 10. 2023
3. 6. 11. 2023
4. 4. 12. 2023
5. 8. 1. 2024

II. POLOLETÍ
1. 5. 2. 2024
2. 11. 3. 2024
3. 8. 4. 2024
4. 6. 5. 2024
5. 3. 6. 2024


Typ organizace
Školní dětský parlament se zřizuje jako organizace žáků vykonávající svoji činnost v rámci Základní školy Hamr, Mládežnická 220, okres Most.

Název a sídlo
Školní dětský parlament se zřizuje s názvem: Školní parlament
Sídlem parlamentu je: Základní škola Hamr, Mládežnická 220, Litvínov 8, okres Most

Vymezení základního účelu
Školní parlament se zřizuje za účelem výchovy žáků a učitelů k sebevědomému a zodpovědnému životu v demokratické společnosti.

Okruhy našeho zájmu
1. Činností parlamentu se podílet na rozvoji demokracie a tím zabraňovat negativním jevům ve společnosti (rasismus, nesnášenlivost, xenofobie a jiné projevy patologického chování).
2. Dbát na dodržování práv žáka a posilování jeho sebevědomí.
3. Zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi žáky, učiteli a veřejností. Vytvářet zdravou pracovní atmosféru.
4. Neustále vylepšovat vybavení školy a její okolí.
5. Snažit se o ekologické chování, podílet se na mapování a zlepšování ekologické situace v našem okolí.
6. Podporovat zdravý životní styl volný čas, kulturní vyžití, sport.
7. Informovat veřejnost o dění ve škole – formou článků v tisku a prostřednictvím parlamentní nástěnky.

Práva žáků

• Právo na vyslovení a obhajobu svého názoru.
• Právo být sám sebou, žít v souladu se svým přesvědčením.
• Právo na respektování různých odlišností a schopností jednotlivých žáků.
• Právo na slušné a důstojné jednání ze strany učitelů i spolužáků.
• Právo požádat o další informace, právo říci, že něčemu nerozumím.
• Právo na zdravé pracovní prostředí - větrané třídy, pohyb o přestávkách, respektování přestávek, možnost relaxace.
• Právo na zdravé učební prostředí, které posiluje aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci.
• Právo na smysluplný obsah učiva.
• Právo na obranu před zesměšňováním, ponižováním a šikanou.
• Právo na ochranu před zasahováním do soukromí žáků.
• Právo mít možnost odmítnout různé návrhy a nátlaky ze strany učitelů i žáků.
• Právo na veselého, spravedlivého a spokojeného učitele. Právo podílet se na tvorbě školního řádu.

Pravidla soužití na naší škole

žák - učitel
• slušně, zřetelně zdravit a oslovovat učitele
• mluvit jen s dovolením
• slušně odpovídat na otázky
• mít odvahu říct svůj názor
• být ochotný, podporovat spolupráci
• neskákat do řeči, nevykřikovat
• nebýt drzý, neodmlouvat
• zbytečně neprovokovat
• nepodlézat
• neohrožovat sebe i učitele divokým chováním např. honění, strkání, házení ostrých předmětů atd.

učitel - žák
• správně a ohleduplně oslovovat žáky
• řešit problémy v klidu
• být spravedlivý
• pracovat s legrací a smyslem pro humor
• být spolehlivý a trochu přísný
• být vstřícný ‚ochotný a tolerantní
• nekřičet, netřískat s věcmi
• neponižovat žáky
• nenadržovat
• netrpět šikanování
• nepoužívat fyzické násilí
• nenadávat vulgárně
• neodhánět žáky, když něco chtějí

žák - žák
• oslovovat se křestním jménem
• tvořit dobrý kolektiv
• tolerovat názor druhého
• být k sobě slušní, pozorní a upřímní
• spolupracovat, půjčovat si věci, pomáhat si
• řešit problémy s humorem
• nechat druhé domluvit, slyšet se navzájem
• neubližovat si fyzicky ani psychicky
• nebýt vulgární
• nepřekřikovat se
• nevysmívat se a neponižovat